Wettelijke reserve en bv waarvan de statuten nog niet werden aangepast aan het nieuwe WVV

In een advies, gepubliceerd op 29.01.2020 door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen op haar website (https://www.cbn-cnc.be/nl/nieuws/sinds-01012020-dwingende-bepalingen-wvv-van-toepassing), worden de dwingende bepalingen van het WVV vermeld die van toepassing zijn vanaf 01.01.2020 … Verder lezen →

Kosten eigen aan de werkgever bij thuiswerken

Telewerken genereert bepaalde kosten voor de werknemers die eigen zijn aan de werkgever. … In de omzendbrief 2020/C/100 van 14.07.2020 behandelt de administratie de mogelijkheid voor de werkgever om onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire thuiswerkvergoeding toe te kennen aan zijn werknemers, met inbegrip van ambtenaren van de diverse … Verder lezen →

Ecologische maatregelen vallen niet altijd onder het verlaagde btw-tarief

In deze moeilijke tijden investeert men beter in projecten die goed zijn voor de planeet dan in vervuilende energie. … Heel wat woningen worden nog verwarmd met een verwarmingsketel en mazouttank. … Het is veel rendabeler en minder vervuilend om dat systeem te vervangen door verwarming op elektriciteit, of beter nog, een warmtepomp … Verder lezen →

Aangifte in de vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners vennootschappen: aanpassing van het formulier 275 U (investeringsaftrek)

Het regime van de investeringsaftrek (IA) werd gewijzigd door de wet van 15 juli 2020 (‘Corona III'): … Het tarief wordt verhoogd tot 25 % voor nieuwe vaste activa, die rechtstreeks verband houden met de economische activiteit, en die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werkelijk werden verkregen of tot stand gebracht … Verder lezen →

Investeringen aanmoedigen door de verhoging van de investeringsaftrek

Om te vermijden dat geplande investeringen door kmo's en zelfstandigen worden stopgezet, besliste de Kern van vrijdag 12 juni om de investeringsaftrek te verhogen tot 25%. … Dat betekent dat een onderneming die tussen 12 maart en 31 december 2020 investeert, naast de afschrijvingen, 25% van deze investeringen in mindering kan brengen van de … Verder lezen →

Pacht: duur en verlengingen

Artikel 12, §2 WIB/92 voorziet in de vrijstelling van onroerende inkomsten voor pachten die voorzien in een eerste gebruiksperiode van minimaal achttien jaar. Die vrijstelling gaat slechts terug tot een wet van 13.5.1999 ter bevordering van het sluiten van pachten van lange duur … Verder lezen →

Sociale zekerheidsbijdrage ten laste van vennootschappen

Aan het begin van de jaren 1990 diende de toenmalige regering een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen in, teneinde het verlies van de sociale bijdragen, betaald door zelfstandigen die een vennootschap oprichtten, te compenseren (dat waren er toen heel wat). … De bijdrage gold voor alle vennootschappen, groot en klein … Verder lezen →

Tantièmes in bv's onderworpen aan de liquiditeitstest?

Tantièmes worden toegekend door de algemene vergadering. Het gaat dan ook om een winstverdeling, al worden ze in hoofde van de begunstigde behandeld als bezoldigingen van bedrijfsleiders. … Het belang van tantièmes in hoofde van bv's (hoofdzakelijk kmo's) bestaat erin ervoor te zorgen dat ze ook kunnen worden afgetrokken van de belastbare … Verder lezen →

Beperkingen op de multidisciplinaire activiteiten van boekhouders

België werd nog maar eens veroordeeld door het Europees Hof van Justitie (EHJ). … In een arrest van 27.02.2020 (zaak C-384/18), heeft het Hof België inderdaad veroordeeld wegens een ernstige inbreuk op het Europese recht, aangezien het "door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die … Verder lezen →

VVPR-Bis, bv's en nieuw WVV

De kwestie inzake de VVPRbis-dividenden (belast aan 15% roerende voorheffing) in bv's deed al heel wat inkt vloeien sinds bv's geen kapitaal meer hebben. … Sommigen beweren dat het tarief van 15% van toepassing is op alle dividenden die werden uitgekeerd door bv's sinds 1 mei 2019. … Die bewering moet worden genuanceerd … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier