Wie mag een vereenvoudigde boekhouding voeren?

De mogelijkheid om een vereenvoudigde boekhouding te voeren, is uitsluitend voorbehouden aan boekhoudplichtige ondernemingen met een van de volgende rechtsvormen: … - natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen; … - organisaties zonder rechtspersoonlijkheid; … - vennootschappen onder firma (vof); … - … Verder lezen →

FAQ van de administratie over de voertuigen gebruikt voor beroepsdoeleinden

De administratie publiceerde op 21.10.2019 meerdere circulaires (2019/C/111 tot /114) die alle FAQ bevatten aangaande de aftrek van autokosten. … Men kan zich de vraag stellen waarom ze 4 circulaires heeft gebruikt terwijl één enkele had volstaan om ze allemaal bijeen te brengen … Verder lezen →

Overdracht van een merk aan de eigen vennootschap: let op voor de gevolgen

Een vennootschap laat een merk op haar naam registreren. Bij het vertrek van de commercieel verantwoordelijke van de betreffende vennootschap, draagt die laatste hem het merk over voor de prijs van 1 euro. … De commercieel verantwoordelijke koopt vervolgens een vennootschap over waaraan hij kosteloos het recht overdraagt om het merk te … Verder lezen →

Boeking van voorzieningen bij het ontbreken van een dubbele boekhouding

Het zou bijna grappig kunnen zijn: u ben handelaar, maar voert geen dubbele boekhouding, zoals de wet het u onder bepaalde voorwaarden toelaat. … U hebt dus geen boekhoudplan en geen balans. Toch leggen artikelen 24 en 22 KB WIB/92 op dat, indien er voorzieningen voor risico's en lasten worden aangelegd, die moeten worden opgenomen in een … Verder lezen →

De fiscale documenten beschikbaar via eBox vanaf 1 oktober 2019

Het koninklijk besluit van 11 september 2019 heeft de artikelen 136/1 en 136/2 van het KB/WIB 92 gewijzigd betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten. … De wet van 27 februari 2019 inzake uitwisseling van berichten via de eBox biedt aan de burger de mogelijkheid om de communicatie met de federale overheidsdiensten … Verder lezen →

Een kopie nemen van de dossiers van een klant van een accountant tijdens een huisbezoek met betrekking tot een andere klant

Een belastingplichtige ondergaat een btw-controle. Daar de boekhoudkundige documenten zich niet op de plaats van exploitatie bevinden, neemt de zaakvoerder de ambtenaren mee naar een huis iets verderop waar zich de boekhouding bevindt. … De ambtenaren maken evenwel gebruik van de gelegenheid om boekhoudkundige documenten van een andere … Verder lezen →

Valse hybrides: VAA en beroepskosten

Nemen we het voorbeeld van een Porsche Cayenne Plug-In: die stoot volgens de Autogids 74 g/km CO2 uit tegen een prijs van 95.191 euro. Zijn niet-hybride equivalent is goed voor 201 g/km CO2 tegen een prijs van 79.945 euro. … Maak zelf de rekening maar: het is uw vennootschap die 95 … Verder lezen →

Ook voor starters een regeling van versnelde teruggaaf

Het koninklijk besluit van 29 augustus 2019 wijzigt het koninklijk besluit BTW nr. 4, met betrekking tot de teruggaven inzake BTW, wat het voordeel van de maandelijkse teruggaaf van btw-kredieten betreft. … De belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen, in het bijzonder natuurlijke personen en kmo's, beschikken niet altijd … Verder lezen →

Vrijstelling voor sociaal passief: er zijn voors en tegens

Sinds het eenheidsstatuut in 2013 werd ingevoerd voor arbeiders en bedienden, genieten de werkgevers van een fiscale vrijstelling voor ‘sociaal passief' ter compensatie van de uniformering van de opzegtermijnen. … Werknemers die recht op die vrijstelling bieden, moesten krachtens de wet ten minste vijf jaar bij de werkgever in dienst zijn … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier