Fiscale behandeling van werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid

Door de Covid-19- pandemie betaalt de staat werknemers die in lockdown zaten, en dus niet konden gaan werken, een tijdelijke werkloosheidsuitkering uit. … Dat gold eveneens voor zelfstandigen die zich in dezelfde situatie bevonden en konden genieten van het overbruggingsrecht … Verder lezen →

Inbreng in nijverheid in het nieuwe WVV

De inbreng in nijverheid wordt toegestaan door het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. … Artikelen 5:10 en 6:11 van het WVV bepalen het volgende: "In geval van overlijden, onbekwaamheid of enige andere vreemde oorzaak waardoor de schuldenaar van een inbreng in nijverheid definitief in de onmogelijkheid verkeert om zijn … Verder lezen →

6 % BTW op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen van 4 mei tot 31 december 2020

Ter bevordering van het aanbod voor iedereen van goederen die nodig zijn voor de naleving van de preventieve maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de Ministerraad op 2 mei jl. beslist een koninklijk besluit goed te keuren tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven … Verder lezen →

Medische prestaties via de telefoon: wat met de btw?

Door de epidemie van het Coronavirus raden de overheid en de medische wereld steeds vaker aan om medische raadplegingen telefonisch of via het internet te laten plaatsvinden. … Het klopt dat het misschien niet langer ‘cool' is om in je auto te stappen om naar een wachtzaal te rijden waar andere zieken zitten van wie men niet weet wat ze … Verder lezen →

Vereffenen van je vennootschap: let op voor latente schulden

Wanneer een vennootschap niet langer actief is, haar activiteit een bankactiviteit wordt of de vennoten het niet langer met elkaar eens kunnen worden, hebben die laatsten vaak de neiging de vennootschap te vereffenen, en zulks, teneinde de kosten te vermijden, in één akte te doen, als er slechts één vennoot is … Verder lezen →

Coronavirus : bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing. … Btw … Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020 … Verder lezen →

Btw, boete en uitstel: artikel 70 §1 bis van het btw-wetboek is discriminerend

Inbreuken op de btw-wetgeving kunnen op twee manieren worden vervolgd: via de strafrechtelijke weg en via de fiscale weg. … Een vzw trok van de btw-bedragen die ze verschuldigd was aan de FOD Financiën het bedrag af van dezelfde belasting die was geheven op diensten die haar door een andere vzw waren gefactureerd … Verder lezen →

Btw - Bijzondere aangifte 629: wijziging van betalingstermijn

In het kader van de steunmaatregelen rond het coronavirus wordt de betalingstermijn voor de bijzondere aangiften 629, met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020, verlengd tot 20 juni 2020 (deze termijn was oorspronkelijk gepland voor 20 april 2020). Bron : FOD Financiën - 27.03.2020 Verder lezen →

Geen btw bij schenken medische hulpgoederen aan ziekenhuizen

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd. Dat heeft vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo beslist. … Normaal kan de belastingplichtige de btw alleen aftrekken bij een verkoop van goederen, niet bij een schenking … Verder lezen →

Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. … De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier