Brexit : gevolgen voor btw

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Dit brengt belangrijke fiscale gevolgen met zich mee. … De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. … Tijdens deze periode blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat … Verder lezen →

"Cash for car" vernietigd door het Grondwettelijk Hof

De wet die de mogelijkheid bood om af te zien van zijn bedrijfswagen in ruil voor cash was geen lang leven beschoren. Het Grondwettelijk Hof vernietigde ze immers nauwelijks twee jaar na de inwerkingtreding ervan. Het systeem kende geen groot succes bij de betrokken werknemers … Verder lezen →

BTW : uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen

Esthetische ingrepen zijn onder bepaalde voorwaarden aan de btw onderworpen. Het gaat om de volgende behandelingen: … behandelingen, uitgevoerd door een onafhankelijke arts zonder onderneming, in een eenmanszaak of in een professioneel bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid … medische zorgen en alle diensten die nauw verband houden … Verder lezen →

Elektrische fietsen tegen 6%: een loze belofte?

Herinnert u zich de pompeuze aankondiging van de toepassing van het btw-tarief van 6% op de verkoop van elektrische fietsen? … In mei 2019 schreven we nog dat het in verkiezingstijd en gelet op de klimaatbeweging een goede zaak is om wetten uit te vaardigen die ecologisch lijken … Verder lezen →

Strijd tegen btw-carrousels: vergist Europa zich niet van doelwit?

De richtlijn betreffende de bescherming van de financiële belangen van de EU (oftewel de PIF-richtlijn, nr. 2017/1371) legt de minimumregels vast betreffende de definitie van inbreuken en sancties inzake de strijd tegen fraude en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de Europese Unie schade toebrengen … Verder lezen →

Versnelde teruggave van btw-kredieten voor starters vanaf 01.01.2020 en wijziging modaliteiten maandelijkse teruggave

Startende onderneming … Om u een duwtje in de rug te geven zal u vanaf 01.01.2020 aanspraak kunnen maken op versnelde teruggave van het creditsaldo van uw btw-rekening-courant. Dat regime loopt dan gedurende de 24 maanden volgend op de aanvang van uw economische activiteit. … Het zal bij de aanvang van de activiteit automatisch toegekend … Verder lezen →

Het WVV: welke bepalingen zijn reeds van toepassing voor vennootschappen die bestonden op 01.05.2019?

De meeste vennootschappen die reeds waren opgericht voor 01.05.2019 wachten waarschijnlijk nog tot eind 2023 om hun statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). … Wat men soms vergeet, is dat er vanaf 1 januari 2020 reeds een aantal bepalingen op die vennootschappen van toepassing … Verder lezen →

Kapitaalverminderingen geherkwalificeerd tot uitkering van reserves: impact op de boekhouding

Kapitaalterugbetalingen, beslist door een gewone algemene vergadering, leiden sinds 1 januari 2018 tot de toekenning van een belastbaar dividend indien de uitkerende vennootschap over bepaalde reserves beschikt (art.18, al.2 tot 6 wib/92). Dat is een van de bepalingen van de hervorming van de VenB … Verder lezen →

Nederland: belastingplichtige natuurlijke personen veranderen vanaf 01.01.2020 van btw-nummer

Over een tweetal weken veranderen Nederlandse belastingplichtige natuurlijke personen van btw-nummer. … Hoewel die wijziging ons in eerste instantie niet aangaat, heeft ze toch gevolgen voor alle belastingplichtigen die goederen leveren of diensten verstrekken aan Nederlandse belastingplichtigen die een nieuw btw-nummer hebben gekregen … Verder lezen →

Intracommunautaire leveringen en btw-identificatienummer

Volgens het btw-wetboek zijn leveringen van goederen vrijgesteld indien: … de goederen naar een andere lidstaat worden vervoerd en … de leveringen worden uitgevoerd voor een andere belastingplichtige die ertoe gehouden is zijn intracommunautaire verwervingen van goederen te onderwerpen aan de belasting in een andere lidstaat … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier