Pacht: duur en verlengingen

Artikel 12, §2 WIB/92 voorziet in de vrijstelling van onroerende inkomsten voor pachten die voorzien in een eerste gebruiksperiode van minimaal achttien jaar. Die vrijstelling gaat slechts terug tot een wet van 13.5.1999 ter bevordering van het sluiten van pachten van lange duur … Verder lezen →

Sociale zekerheidsbijdrage ten laste van vennootschappen

Aan het begin van de jaren 1990 diende de toenmalige regering een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen in, teneinde het verlies van de sociale bijdragen, betaald door zelfstandigen die een vennootschap oprichtten, te compenseren (dat waren er toen heel wat). … De bijdrage gold voor alle vennootschappen, groot en klein … Verder lezen →

Tantièmes in bv's onderworpen aan de liquiditeitstest?

Tantièmes worden toegekend door de algemene vergadering. Het gaat dan ook om een winstverdeling, al worden ze in hoofde van de begunstigde behandeld als bezoldigingen van bedrijfsleiders. … Het belang van tantièmes in hoofde van bv's (hoofdzakelijk kmo's) bestaat erin ervoor te zorgen dat ze ook kunnen worden afgetrokken van de belastbare … Verder lezen →

Beperkingen op de multidisciplinaire activiteiten van boekhouders

België werd nog maar eens veroordeeld door het Europees Hof van Justitie (EHJ). … In een arrest van 27.02.2020 (zaak C-384/18), heeft het Hof België inderdaad veroordeeld wegens een ernstige inbreuk op het Europese recht, aangezien het "door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die … Verder lezen →

VVPR-Bis, bv's en nieuw WVV

De kwestie inzake de VVPRbis-dividenden (belast aan 15% roerende voorheffing) in bv's deed al heel wat inkt vloeien sinds bv's geen kapitaal meer hebben. … Sommigen beweren dat het tarief van 15% van toepassing is op alle dividenden die werden uitgekeerd door bv's sinds 1 mei 2019. … Die bewering moet worden genuanceerd … Verder lezen →

Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden … Verder lezen →

Een fiscale maatregel om voorafbetalingen aan te moedigen

Het wetsvoorstel houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie past tijdelijk de berekening aan van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting. … Zelfstandigen en bedrijven die tijdig voorafbetalingen doen, kunnen in normale omstandigheden rekenen op een … Verder lezen →

Door het coronavirus is de wetgever de pedalen kwijtgeraakt

Uiteraard was de noodsituatie op gezondheidsvlak primordiaal en dit artikel gaat daar niet over. … Maar de wetgever, die verantwoordelijk is voor het vennootschapsrecht, en zijn collega, die over de belastingen gaat, zouden het maar eens beter eens met elkaar worden. … In het Staatsblad van 09.04 … Verder lezen →

Fiscale behandeling van werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid

Door de Covid-19- pandemie betaalt de staat werknemers die in lockdown zaten, en dus niet konden gaan werken, een tijdelijke werkloosheidsuitkering uit. … Dat gold eveneens voor zelfstandigen die zich in dezelfde situatie bevonden en konden genieten van het overbruggingsrecht … Verder lezen →

Inbreng in nijverheid in het nieuwe WVV

De inbreng in nijverheid wordt toegestaan door het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. … Artikelen 5:10 en 6:11 van het WVV bepalen het volgende: "In geval van overlijden, onbekwaamheid of enige andere vreemde oorzaak waardoor de schuldenaar van een inbreng in nijverheid definitief in de onmogelijkheid verkeert om zijn … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier