Aanvraag tot vrijstelling voor toekomstige verliezen (’carry-back’)

Voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, kan een vennootschap aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbaar tijdperk … Verder lezen →

Landbouwdiensten en verhuring van landbouwmateriaal: btw-tarief

Rubriek XXIV van tabel A van het KB20btw voorziet in een tarief van 6% voor landbouwdiensten. … Onder landbouwdiensten dient men bebouwingswerkzaamheden, oogstwerkzaamheden en teeltwerkzaamheden te verstaan, met uitsluiting van: … a) diensten met betrekking tot dieren die niet bedoeld zijn in rubriek I; … b) tuincentra … Verder lezen →

Het begrip belaste reserves in de zin van artikel 537 wib/92

U herinnert zich vast nog wel medio 2013, toen de regering een uitzonderlijk maatregel invoerde om de reserves die kmo's in de loop der jaren hadden opgebouwd, te ‘redden' teneinde ze niet te onderwerpen aan de roerende voorheffing van 25%, omdat de liquidatiebonussen gewone dividenden werden … Verder lezen →

Een niet-betaalde bezoldiging bedrijfsleider boeken als toe te rekenen kosten: nog meer fake news

Volgens geruchten die ontstonden bij het uitbreken van de economische crisis naar aanleiding van de Covid-19-pandemie, zou het interessanter zijn om de bezoldiging van de bedrijfsleider die niet kan worden betaald, te boeken als toe te rekenen kosten, eerder dan ze in te schrijven op het passief in de balans van de rekening-courant … Verder lezen →

Het btw-voorschot voor de maand december wordt opgeschort voor 2020

In principe zijn de btw-kwartaalaangevers, maar ook de maandaangevers, ertoe gehouden om ten laatste op 24.12.2020 een voorschot te betalen op de btw die ten laatste tegen 20.01.2021 dient te worden voldaan. Dit houdt verband met de btw van de maand december (maandaangevers) of van het vierde kwartaal, dat loopt van 01.10.2020 tot 31.12 … Verder lezen →

E-commerce: het Moss-systeem wordt uitgebreid

Het Moss-systeem (Mini One Stop Shop) werd op Europees niveau ingevoerd om de verplichtingen van btw-plichtigen te vereenvoudigen die grensoverschrijdende verrichtingen uitvoeren met particulieren van andere lidstaten. … Zij dienden zich van tevoren als btw-plichtige te laten registeren in het land van hun klant, wat het een en ander flink … Verder lezen →

Wagenkosten die worden terugbetaald aan een vennootschap die het voertuig ter beschikking stelt, zijn volledig aftrekbaar door die vennootschap

Artikelen 66 en 198 WIB/92 beperken de aftrek van de wagenkosten volgens een coëfficiënt die afhangt van de CO2-uitstoot van het voertuig. … De nrs. 66/41 en 195/109, Com.IB 92, bepalen dat het om dubbele belasting te vermijden past om het gedeelte van de kosten met betrekking tot het gebruik van een voertuig door een derde, niet te … Verder lezen →

Wettelijke reserve en bv waarvan de statuten nog niet werden aangepast aan het nieuwe WVV

In een advies, gepubliceerd op 29.01.2020 door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen op haar website (https://www.cbn-cnc.be/nl/nieuws/sinds-01012020-dwingende-bepalingen-wvv-van-toepassing), worden de dwingende bepalingen van het WVV vermeld die van toepassing zijn vanaf 01.01.2020 … Verder lezen →

Kosten eigen aan de werkgever bij thuiswerken

Telewerken genereert bepaalde kosten voor de werknemers die eigen zijn aan de werkgever. … In de omzendbrief 2020/C/100 van 14.07.2020 behandelt de administratie de mogelijkheid voor de werkgever om onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire thuiswerkvergoeding toe te kennen aan zijn werknemers, met inbegrip van ambtenaren van de diverse … Verder lezen →

Ecologische maatregelen vallen niet altijd onder het verlaagde btw-tarief

In deze moeilijke tijden investeert men beter in projecten die goed zijn voor de planeet dan in vervuilende energie. … Heel wat woningen worden nog verwarmd met een verwarmingsketel en mazouttank. … Het is veel rendabeler en minder vervuilend om dat systeem te vervangen door verwarming op elektriciteit, of beter nog, een warmtepomp … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier