Wanneer een handelaar dienst doet als Bancontact

Het risico van geldoverdracht, op een hold-up en de kosten van afname bij geldautomaten maken dat klanten steeds vaker contant geld ophalen bij winkeliers, supermarkten of bij de apotheker. … Dat biedt een wederzijds voordeel: minder geld voor winkeliers, geen kosten voor hen (Bancontact rekent een forfait aan voor elke verrichting) en … Verder lezen →

6% BTW voor nieuwe gebouwen tot 50.000 euro : de publicatie in het BS is gedaan

Het Staatsblad van 13.02.2009 heeft een koninklijk besluit dd.10.02.2009 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven … Verder lezen →

Interimdividend versus tussentijds dividend

Aan de Commissie werd gevraagd naar de berekening, de periodiciteit en de boeking van een interimdividend versus een tussentijds dividend. Deze vraag is ingegeven door het Cassatiearrest van 23 januari 2003 dat een duidelijk standpunt inneemt met betrekking tot het tussentijds dividend … Verder lezen →

Elektronische btw-aangifte voor iedereen verplicht vanaf eerste kwartaal van 2009

Alle btw-plichtigen die elk kwartaal hun btw-aangifte indienen hebben bericht ontvangen van de FOD Financiën dat ze vanaf het eerste kwartaal van 2009 ieder kwartaal hun btw-aangifte, klantenlisting en een opgaaf van intracommunautaire leveringen moeten indienen via de toepassing INTERVAT die toegankelijk is via de portaalsite van de FOD … Verder lezen →

Balans 2008: de verandering van de waardeverminderingen

Volgens advies nr. 114/2 van de Commissie Boekhoudkundige Normen worden deelnemingen van minder dan 10% van het kapitaal behandeld in Financiële vaste activa of in de schatkistcertificaten op basis van de duur van de belegging of het bestaan van een duurzame band tussen ondernemingen … Verder lezen →

Een auditcomité in beursgenoteerde vennootschappen en in financiële ondernemingen

Bij een wet van 17.12.2008 voerde de regering de verplichting in om een auditcomité op te richten in beursgenoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen (BS 29.12.2008). … Een auditcomité is volgens het nieuwe artikel 526bis van het wetboek van vennootschappen een comité dat samengesteld is uit niet-uitvoerende leden van de … Verder lezen →

Aftrek voor de enige en eigen woning: nieuw vanaf aanslagjaar 2009

De aftrek voor de enige en eigen woning is een succes. Ze laat een belastingplichtige die geen ander gebouw bezit (tenzij via een erfenis) en een gebouw koopt of laat optrekken dat hij gaat bewonen toe om een pakket van belastingaftrekmaatregelen samen te stellen. … Er worden wel een aantal voorwaarden opgelegd die complex zijn in hun … Verder lezen →

Verlenging van de aanslagtermijn

De inkomstenbelasting moet gevestigd worden uiterlijk 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar (of binnen de 6 maanden na de afsluiting indien dat niet samenvalt met een kalenderjaar). … Maar er bestaan uitzonderingen : … 1 bij gebrek aan aangifte, laattijdige aangifte of rechtzetting van de aangifte door de … Verder lezen →

De IAS en IFRS normen van toepassing op de vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel zich in de Europese Unie bevindt worden gegroepeerd in één enkele verordening

Weinigen onder ons zijn gespecialiseerd in de toepassing van de IAS en IFRS normen, met het « fameuse» boeken aan de werkelijke waarde, die zoveel schade veroorzaakt heeft in de balansen van beursgenoteerde vennootschappen. … De IAS en IFRS normen beantwoorden inderdaad aan een Anglosaxische boekhoudkundige redenering, waarvan de … Verder lezen →

Beroepsverliezen: het gevaar situeert zich op procedureniveau

Een vennootschap, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep hebben gedurende verschillende jaren beroepsverliezen ingeschreven die ze in hun opeenvolgende belastingaangiften overdroegen. De belastingadministratie oefent geen enkele controle uit en plotseling nodigt ze zichzelf uit om een controle over het afgelopen boekjaar uit te voeren … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier