Archief →

Btw-vrijstellingsregeling: uitbreiding tot de volledige Europese Unie op 01.01.2025

In het Publicatieblad van de Europese Unie werd een Verordening van 16.11.2021 gepubliceerd, die voor alle lidstaten van kracht wordt op 01.01.2025.

Ze bestaat erin dat elk van de lidstaten ertoe verplicht wordt om aan buitenlandse ondernemers, gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie, het voordeel toe te kennen van de vrijstellingsregeling waarover ze beschikken in hun land van vestiging.

De betrokken ondernemers kunnen slechts in aanmerking komen voor de vrijstelling indien hun omzet in de Europese Unie niet hoger ligt dan 100.000 euro (ter herinnering: in België ligt dit bedrag op 25.000 euro).

Het is het vestigingsland van de ondernemer dat instaat voor de controle.

Ondernemers die genieten van de vrijstelling in een ander land van de Europese Unie moeten aan hun vestigingsland elk kwartaal de totale waarde aangeven van de uitgevoerde leveringen en verrichte diensten in hun eigen lidstaat en in de andere lidstaten.

Ze moeten hun eigen lidstaat op de hoogte stellen indien de drempel van 100.000 euro wordt overschreden, en dit binnen de twee weken.

De Europese Commissie stelt de lidstaten een beveiligd digitaal systeem ter beschikking dat hen in staat stelt de gegevens te implementeren die ze ter beschikking moeten stellen van de andere lidstaten teneinde aan deze nieuwe verplichting te kunnen voldoen.

Dit nieuwe reglement doet een vraag rijzen: zal België er gebruik van maken om de vrijstellingsregeling op 01.01.2025 op te trekken van 25.000 tot 100.000 euro? Het heeft de instemming van de overige lidstaten daar niet langer voor nodig, zoals toen de vrijstelling werd opgetrokken van 15.000 tot 25.000 euro.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier