Archief →

Aftrek van wagenkosten: revolutionair wetsontwerp ingediend bij het Parlement

De regering heeft beslist om het Belgische wagenpark te vergroenen. Daarvoor diende ze bij het Parlement een wetsontwerp in, dat de aftrek steeds sterker zal wijzigen, met een apotheose in 2026.

Merken we meteen op dat dit ontwerp slechts bindend is voor de volgende regering, die het uiteraard net zo goed weer kan afbouwen als ze niet overtuigd is van de voordelen ervan.

Kijken we eerst even naar 2026 (aanslagjaar 2027): vanaf dat jaar zijn alleen nog beroepskosten voor voertuigen (waarnaar wordt verwezen in artikel 65 van het WIB 92) die geen CO2 uitstoten aftrekbaar in de inkomstenbelastingen.

Voor voertuigen aangekocht voor 01.01.2026 is een uitdovingsschema van kracht.

Dit zijn de grote lijnen:

Voertuigen aangekocht voor 01.01.2018

De huidige regeling blijft van toepassing.

Voertuigen aangekocht vanaf 01.01.2018 tot 31.12.2022

Voor valse hybrides (waarvan de externe herlaadbare batterij een energiecapaciteit heeft van 0,5 kWh per 100 kilogram van het gewicht van de wagen of die meer dan 50 gr CO2 per 4 km uitstoten) blijft de huidige regeling van kracht. Voor de andere voertuigen blijft de huidige fiscale regeling bestaan zolang het voertuig voor professionele doeleinden wordt gebruikt.

Eerste conclusie: voor alle voertuigen die werden aangekocht voor 31.12.2022 verandert er eigenlijk niets, behalve dan dat de CO2-normen zullen moeten door het steeds groter wordende aantal elektrische wagens op onze wegen, wat zal leiden tot een daling van het CO2-gehalte vanaf welk het fiscale aftrekpercentage afneemt. Het spreekt dan ook voor zich dat voertuigen voor professioneel gebruik die vervuilend zijn, in de betekenis die de regering eraan geeft, nog langer op onze wegen zullen blijven rondrijden, toch ten minste zolang er nog benzinestations zijn waar ze terecht kunnen. De fiscale stimulans bij de aankoop van een voertuig zonder CO2-uitstoot lijkt in die omstandigheden niet echt te zijn gerealiseerd.

Voertuigen aangekocht vanaf 01.01.2023 tot 30.06.2023

Voor herlaadbare hybride voertuigen dient men een onderscheid te maken tussen kosten voor fossiele brandstof en andere kosten. De kosten voor fossiele brandstof mogen niet voor meer dan 50% worden afgetrokken, en de overige kosten worden afgetrokken volgens de huidige klassieke formule, die wordt bepaald in artikel 36, §2 WIB/92.

Voor de andere voertuigen blijft de huidige formule van toepassing.

Voertuigen aangekocht vanaf 01.07.2023 tot 31.12.2025

Voor herlaadbare hybride voertuigen verandert er niets tot het aanslagjaar 2025. Vanaf het aanslagjaar 2026 daalt de maximale aftrek tot 75 % (in plaats van 100 % eerder) en de aftrek van de kosten voor fossiele brandstof blijft beperkt tot 50%. Vanaf het aanslagjaar 2027 bedraagt de aftrek maximaal 50% voor alle wagenkosten.

Voor de andere voertuigen, die CO2 uitstoten, verandert er niets tot het aanslagjaar 2025. Vanaf het aanslagjaar 2026 blijft de formule dezelfde, maar verdwijnt de minimale aftrek van 50%. Voor het aanslagjaar 2027 wordt de maximale aftrek teruggebracht tot 50 % en 25 % voor het aanslagjaar 2028. Vanaf het aanslagjaar 2029 zijn de kosten voor die voertuigen niet langer aftrekbaar.

Voor voertuigen zonder CO2-uitstoot worden de aftrekbare kosten vastgesteld volgens de huidige formule (zonder toepassing van de beperking tot 75%). De beroepskosten voor voertuigen zonder CO2-uitstoot blijven maximaal voor 100% aftrekbaar voor de aanslagjaren 2026 en volgende.

Voertuigen aangekocht vanaf 01.01.2026

Vanaf het aanslagjaar 2027 zijn de kosten voor voertuigen voor professioneel gebruik niet langer aftrekbaar, behalve voor wagens die geen CO2 uitstoten, waarvoor de aftrek maximaal 100% blijft, maar die 100% wordt jaarlijks verlaagd vanaf het aanslagjaar 2028.

Merken we tevens op dat het forfait van 0,15 €/km voor de aftrek van woon-werkverkeer vanaf het aanslagjaar 2027 zal verdwijnen, behalve voor wagens die geen CO2 uitstoten en voor voertuigen die werden aangekocht voor 01.01.2026.

Dit zijn de grote lijnen voor de vergroening van het Belgische wagenpark. Aangezien de toepassing ervan vanuit fiscaal oogpunt in de verre toekomst ligt, zullen ze ongetwijfeld nog worden herzien, enerzijds omdat het niet deze regering zal zijn die ze moet implementeren, en anderzijds omdat het elektriciteitsnet sterk genoeg moet zijn om die enorme stroom elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof te kunnen absorberen.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier