Archief →

Jaarrekeningen in PDF zullen aan rekenkundige en logische controles onderworpen worden

Het koninklijk besluit van 29 september 2021 wijzigt het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande rekenkundige en logische controles van de neer te leggen jaarrekening en het gebruik van de eBox door de Nationale Bank van België.

Dit KB beoogt de gelijkstelling van de voorwaarden waaraan een jaarrekening opgemaakt in de vorm van een bestand in het PDF-formaat moet voldoen om te kunnen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België (hierna NBB), met de voorwaarden die van toepassing zijn voor de neerlegging van een jaarrekening opgemaakt in de vorm van een gestructureerd databestand.

Voor jaarrekeningen opgemaakt in de vorm van een gestructureerd databestand geldt dat de neerlegging van deze jaarrekeningen enkel wordt aanvaard wanneer ze voldoen aan rekenkundige en logische controles. Deze rekenkundige en logische controles controleren de samenhang van de bedragen met deze van het recentste boekjaar, voor de rubrieken die voorzien zijn van een code.

Dankzij de vernieuwing en verdere automatisering van de Balanscentrale van de NBB is het mogelijk geworden om de jaarrekeningen opgemaakt in de vorm van een PDF-bestand ook aan deze rekenkundige en logische controles te onderwerpen voordat ze worden aanvaard.

Dit koninklijk besluit voorziet eveneens dat de NBB de mededeling van de neerlegging van de jaarrekening via de eBox kan overmaken aan de rechtspersoon op wie de jaarrekening betrekking heeft. Deze mededeling aan de ondernemingen gebeurt nog steeds via de post.

Het koninklijk besluit van 29 september 2021 werd op 8 oktober 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het zal in werking treden op 1 januari 2022.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier