Archief →

Inhoudingsplicht op facturen van ondernemingen met fiscale en sociale schulden

Indien een ‘professional', in tegenstelling tot een particulier, gebruikmaakt van de diensten van een onderneming uit de bouw-, schoonmaak- of onderhoudssector (schoonmaakbedrijven, glazenwassers, tuinaannemers, …) of uit de sector van bewakings- en/of toezichtsdiensten, moet hij, alvorens de factuur te betalen, controleren of de betreffende aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft.

De inhouding op de factuur bedraagt 35% voor sociale schulden en 15% voor fiscale schulden. Indien de onderneming zowel fiscale als sociale schulden heeft, gaat het dus om een inhouding van 50%.

Indien het bedrag op de factuur hoger ligt dan 7.143 euro wordt de inhouding proportioneel beperkt tot het bedrag van de schulden, op basis van een attest dat de aannemer aan de professional moet bezorgen.

Die verplichting mag niet worden genegeerd, want in dat geval is de professional samen met de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor diens sociale en fiscale schulden ten belope van de voorgemelde percentages van de factuur. Hij zal bovendien tevens een boete moeten betalen.

Het probleem bestaat erin na te gaan welke aannemer fiscale en sociale schulden heeft.

Gelukkig stelde de overheid de professionals een website ter beschikking waarop men kan nagaan of dat het geval is, door het ondernemingsnummer in te voeren van de dienstverlener wiens factuur men wil betalen.

https://www.checkobligationderetenue.be/

De website vraagt u het ondernemingsnummer in te voeren dat u terugvindt op de factuur van de dienstverlener en geeft aan of de aannemer op het moment en het uur waarop u de website raadpleegt al dan niet fiscale en sociale schulden heeft.

Men moet de pagina dan afdrukken en aan de factuur bevestigen om ze te kunnen betalen.

Maar let op: deze blanco volmacht geldt uitsluitend op de datum en het uur die op de website worden vermeld.

Indien de professional een paar dagen wacht om zijn factuur te betalen nadat hij de website heeft geraadpleegd, en de aannemer inmiddels fiscale en sociale schulden heeft gemaakt, heeft het attest geen waarde en moet de website opnieuw worden geraadpleegd alvorens de factuur wordt betaald.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier