Archief →

Bijzondere aanslag op geheime commissielonen en duidelijk geïdentificeerde begunstigde

Artikel 219, al.6 WIB/92 stelt dat indien het bedrag van het VAA niet is opgenomen in een
door de verkrijger ingediende aangifte, de afzonderlijke aanslag ten belope van 100% niet wordt toegepast in hoofde van de vennootschap indien de verkrijger op ondubbelzinnige wijze werd
geïdentificeerd uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffend
aanslagjaar.

Men kan zich evenwel afvragen wat de wetgever verstaat onder ‘op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd'.

In artikel 219/10 van haar commentaar legt de administratie uit dat “Er is sprake van een ‘ondubbelzinnige' identificatie wanneer er geen twijfel bestaat over de identiteit van de verkrijger en wanneer vaststaat dat het bedrag van de uitgaven, dat als beroepskosten is opgenomen, overeenstemt met het bedrag dat aan de verkrijger is betaald (zie mondelinge PV nr. 6377, 24.09.2015, Wouters, CRIV, Kamer, 2015-2016, nr. 258, blz. 48)”.

Die definitie lijkt evenwel enigszins simplistisch, zoals blijkt uit de volgende recente rechtspraak.

In een arrest van 21.05.2021 stelde het Hof van Cassatie dat het moet volstaan dat de administratie de naam, het adres en het btw-nummer van de begunstigde kan bepalen en dat uit niets blijkt dat die identificatie op enige wijze foutief zou zijn.

In een vonnis van 05.06.2021 was de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt van oordeel dat de begunstigde niet ondubbelzinnig was geïdentificeerd omdat het voordeel verband hield met de twee zaakvoerders van de vennootschap en het niet mogelijk was om te bepalen welk bedrag van het betreffende voordeel elk van beide zaakvoerders had ontvangen.

In een vonnis van 21.06.2021 was de rechtbank van eerste aanleg van Brugge dan weer van mening dat de begunstigde niet ondubbelzinnig was geïdentificeerd omdat alleen de naam van de begunstigde bekend was, maar niet zijn woonplaats, aangezien de begunstigde van ambtswege geschrapt was uit het bevolkingsregister.

Dat is dan toch al wat duidelijker.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier