Archief →

Opstart van het register voor de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Het koninklijk besluit van 13 juni 2021 richt het centraal register op van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden.

Dit register zal de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden in staat te stellen ondernemingen te identificeren waarvan ze de toestand moeten onderzoeken, teneinde:

-  ofwel vast te stellen dat de toestand onherstelbaar is aangetast en dat het dossier moet worden overgemaakt aan het parket, zodat deze ondernemingen kunnen gedagvaard worden tot een faillissement,

-  ofwel de ondernemingen die in danige financiële moeilijkheden verkeren waardoor de continuïteit van hun economische activiteit in gevaar dreigt te komen, ertoe aanzetten de nodige maatregelen te treffen om een faillissement te voorkomen.

Deze bevoegdheid is voorbehouden aan de ondernemingsrechtbanken. Ze bestaat erin ondernemingen in moeilijkheden op te sporen. Deze opsporing maakt het mogelijk de impact en de schadelijke maatschappelijke gevolgen die een faillissement kan veroorzaken, te voorkomen.

De relevante indicatoren om deze ondernemingen op te sporen zijn in het register verzameld op basis van het door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekende ondernemingsnummer.

Relevante indicatoren zijn persoonsgegevens en informatie die in het register worden verwerkt en de onderlinge samenhang van de verschillende indicatoren. De verwerkte gegevens en informatie slaan op de identificatie van de ondernemingen in financiële moeilijkheden en de indicatoren voor die financiële moeilijkheden.

Alleen gegevens en informatie van ondernemingen met ten minste een “openstaande schuld” worden verwerkt.

De relevante indicatoren hebben betrekking op:

-  het totaal aan verschuldigde sommen die wettelijk moeten worden meegedeeld aan de ondernemingsrechtbanken;

-  de financiële gezondheidsindicator, berekend door de Nationale Bank van België;

-  het aantal werknemers van de onderneming: dit criterium laat een beoordeling toe van het relatieve belang van een schuldvordering en de omvang van de sociale gevolgen ervan;

-  het regelmatig verplaatsen van de zetel: dit criterium is een belangrijk knipperlicht wanneer dit gepaard gaat met schulden.

Het centraal register van economische knipperlichten bevat de gegevens met betrekking tot de identificatie van de onderneming, met name: het ondernemingsnummer, postcode van de zetel van de onderneming, rechtsvorm en rechtstoestand van de onderneming.

Deze relevante indicatoren worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf hun registratie in het centraal register van economische knipperlichten.

Het register is rechtstreeks toegankelijk voor de leden van de griffie en voor de rechters van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, alsook voor de rechter-verslaggevers en de bevoegde procureurs des Konings.

Het besluit was in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2021 gepubliceerd en treedt op 5 juli 2021 in werking.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier