Archief →

Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie

In een ontwerpadvies publiceerde de CNB op haar website een voorstel voor de boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Dit advies verschilt van het vorige van 2012/2, dat de situatie beschreef waarin een verhuurder bij het onderhandelen van een nieuwe huurovereenkomst of de verlenging van een bestaande huurovereenkomst, voorziet in de betreffende huurvoordelen vanuit een commercieel oogpunt, teneinde een overeenkomst te kunnen sluiten.

In een dergelijk geval beval de CBN aan om de kwijtschelding van de betaling van de huur te spreiden over de volledige duur van de nieuwe huurovereenkomst.

In onderhavig geval ligt de reden van de kwijtschelding niet in een commerciële onderhandeling bij de start van het contract, maar in een geval van overmacht in hoofde van de huurder in de loop van de huurovereenkomst.

Daarom nam de CBN in haar voorstel terecht een ander standpunt in.

Ze is van mening dat zowel de huurder als de verhuurder de kosten of het voordeel van de kwijtschelding van de huur, niet moeten spreiden als respectievelijk een kost of een opbrengst in de tijd.

Volgens de CBN is die boekhoudrechtelijke verwerking ook van toepassing bij een operationele leasing, waarbij het betrokken actief op de balans blijft staan van de verhuurder.

Het volledige ontwerp van advies leest u hier:

ED_NL_Kwijtschelding_van_huur.pdf (cnc-cbn.be)

We wijzen erop dat dit advies aansluit bij de fiscale wetgeving.

Artikel 49, al.2 WIB/92 geeft immers het volgende aan:  "Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen".

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier