Archief →

Vennootschappen, vzw's en stichtingen moeten tegen uiterlijk eind augustus het UBO-register aanvullen

Het UBO-register is de databank van de fiscus waarin alle Belgische vennootschappen, vzw's en stichtingen de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden' (UBO) opgenomen moeten worden. Het gaat dan in principe om de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang hebben.

Een nieuwe verplichting werd ingevoerd: de informatie die men al aan het UBO-register bezorgd heeft, moet aangevuld worden met documenten die de juistheid ervan aantonen. Het gaat met name om een kopie van het aandelenregister, de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte, ...

Op initiatief van Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft de Algemene Administratie van de Thesaurie in overleg met de betrokken stakeholders onderzocht of nieuwe tools de informatieplichtigen kunnen ondersteunen om zich te conformeren aan de nieuwe regels opgelegd in het KB van 23 september 2020.

Deze mogelijkheden zijn geïntegreerd in de aangepaste FAQ en tegelijkertijd wordt de uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register verlengd tot 31 augustus 2021.

Dankzij die verlenging hebben de informatieplichtigen de nodige tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties ondergaan.

De gegevens kunnen aangevuld worden via de volgende link: https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier