Archief →

Professionals zullen met de FOD Financiën communiceren over een beveiligd elektronisch platform

De wet van 26 januari 2021 houdt de dematerialisatie van de relaties in tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en de wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten.

Deze tekst streeft de digitalisering van de FOD Financiën na. Hij bepaalt de nadere regels van de elektronische communicatie tussen de FOD Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden.

Een nieuw systeem voor de uitwisseling van informatie door middel van het beveiligd elektronisch platform wordt ingesteld.

Deze vorm van uitwisseling wordt de regel. De uitwisseling van informatie op papier wordt de uitzondering. Ze wordt gelijkgesteld met de gebruikelijke vorm van uitwisseling langs elektronische weg.

Voor natuurlijke personen (hierna n.p.) is in een opt-in voorzien. Ze kunnen met de FOD Financiën communiceren via papieren briefwisseling, tenzij ze uitdrukkelijk kiezen om langs elektronische weg te communiceren.

Professionelen en rechtspersonen (hierna r.p.) zijn verplicht om langs elektronische weg te communiceren met de FOD Financiën. Ze moeten het beveiligde elektronische platform gebruiken, tenzij ze zich niet hebben kunnen identificeren bij dit platform.

Professionele derden die handelen in de uitoefening van hun beroep, gemachtigd door de belastingplichtigen, zijn verplicht het beveiligd elektronisch platform te gebruiken, zelfs wanneer ze een belastingplichtige vertegenwoordigen die geniet van de opt-in.

De verschillende fiscale teksten waarin een communicatie/interactie tussen de FOD Financiën en de burgers, rechtspersonen en de derden staat beschreven, worden in die zin gewijzigd.

Het is van belang om aan de verzending van informatie in elektronische vorm garanties inzake betrouwbaarheid en veiligheid toe te kennen.

De FOD Financiën zal de voorkeur geven aan informaticaprocedures die gebruikmaken van authentificatiemechanismen zoals gedefinieerd in Verordening Nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. Deze elektronische diensten zullen door middel van een beveiligd elektronisch platform aan de belastingplichtigen ter beschikking worden gesteld.

Voor de verschillende belastingteksten zijn dit de gevolgen:

  WIB92:

  vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners, rechtspersonenbelasting: verplichting om door middel van het beveiligd elektronisch platform te werken;

  personenbelasting, belasting van niet-inwoners: opt-in.

  BTW:

  de belastingplichtigen en de niet-belastingplichtige r.p. geïdentificeerd overeenkomstig artikel 50 van het Wetboek: verplichting om door middel van het beveiligd elektronisch platform te werken;

  de niet-belastingplichtige r.p. en de niet-belastingplichtige n.p.  die niet geïdentificeerd zijn voor btw-doeleinden overeenkomstig artikel 50: opt-in.

  Registratie-, hypotheek- en griffierechten:

  de belastingplichtige r.p. : verplichting om door middel van het beveiligd elektronisch platform te werken;

  de belastingplichtige n.p.: opt-in.

  Successierechten:

  de erfgenamen, legatarissen, begiftigden, die r.p. zijn: verplichting om door middel van het beveiligd elektronisch platform te werken;

  de erfgenamen, legatarissen, begiftigden die n.p. zijn: opt-in.

   Diverse rechten en taksen:

  de belastingplichtige r.p.: verplichting om door middel van het beveiligd elektronisch platform te werken;

  de belastingplichtigen die n.p.: opt-in.

  Het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen volgt de regeling voor de belasting die ingevorderd wordt.

  Douane en accijnzen: altijd door middel van het beveiligd elektronisch platform.

  Domaniale wet van 22 december 1949:

  de r.p.: verplichting om door middel van het beveiligd elektronisch platform te werken;

  de n.p.: opt-in.

  Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën:

  de onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplichtigen, r.p.: verplichting om door middel van het beveiligd elektronisch platform te werken, tenzij de identificatie bij dit platform niet mogelijk is;

  de onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplichtigen die n.p. zijn: opt-in.

De rechtszekerheid van de elektronische communicatie wordt gegarandeerd.

Deze wet werd op 10 februari 21 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De inwerkingtreding ervan is gespreid in de tijd. Het grootste deel van de bepalingen treden in werking op 1 januari 2025.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier