Archief →

Werken in onroerende staat voor eigen rekening uitgevoerd in het kader van een vrijgestelde activiteit: wat met de btw?

Sommige mensen zweren bij bakstenen: ze kopen panden aan om ze te renoveren, verbouwen ze zelf en verhuren ze vervolgens aan particulieren.

In eerste instantie gaat men er uiteraard vanuit dat dit niets te maken heeft met de btw.

Behalve dan dat... als er in geen enkel stadium btw werd afgetrokken, dit niet wegneemt dat indien de betreffende personen de werken niet zelf hadden uitgevoerd, ze een beroep hadden moeten doen op een aannemer die hen had gefactureerd met toepassing van de btw.

Er zijn ook belastingplichtigen die verschillende activiteiten uitoefenen en in het kader van een van die activiteiten, die niet btw-plichtig is, zelf werken in onroerende staat uitvoeren in de gebouwen die ervoor worden gebruikt.

Sedert 16.12.2017 werd artikel 19, §2 btw-wetboek gewijzigd, en het luidt als volgt: ‘Met een dienst verricht onder bezwarende titel wordt eveneens gelijkgesteld de uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat: 

1° voor de doeleinden van zijn economische activiteit, wanneer, ingeval dergelijk werk wordt verricht door een andere belastingplichtige, hij geen volledig recht op aftrek van de belasting zou hebben;
2° om niet, voor zijn privédoeleinden of deze van zijn personeel of, meer in het algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit ‘

Voor de toepassing van dit artikel zijn onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitgesloten.

Terwijl een belastingplichtige die recht heeft op de volledige aftrek van de belasting dus niet gebonden is door voorgemeld artikel 19, §2, moet een belastingplichtige die uitsluitend verrichtingen uitvoert welke worden vrijgesteld krachtens artikel 44 btw-wetboek, en die hem geen enkel recht op aftrek verschaffen, artikel 19, §2 wel degelijk toepassen.

Dat geldt tevens voor de gemengde belastingplichtige.

Er bestaan evenwel andere gevallen, zoals dat van de gedeeltelijke belastingplichtige, de btw-eenheid, de niet-belastingplichtige rechtspersoon, de belastingplichtige die onderworpen is aan de franchiseregeling, diegene die onder een specifieke regeling valt waardoor hij geen enkel recht op aftrek geniet en dat van de landbouwer.

Men kan dus wel stellen dat de toepassing van voorgemeld artikel 19 §2 van groot belang is zodra men werken in onroerende staat uitvoert.

De administratie wijdde er dan ook de circulaire 2019/C/19 van 01.03.2019 aan.

Indien u zelf werken in onroerende staat wil uitvoeren, raden we u dan ook aan om deze circulaire aandachtig door te nemen zodat u de btw niet foutief toepast of nalaat toe te passen.

U vindt de tekst makkelijk terug in Fisconetplus.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier