Archief →

De prestaties van influencers

Met de komst van de sociale netwerken ontstond er ook een nieuwe activiteit, die van influencer.

Het gaat daarbij om een persoon die advies en tips geeft op sociale netwerken en die gevolgd wordt door followers van wie het aantal al snel kan oplopen tot in de duizenden.

Voor marketingprofessionals zijn die influencers een nieuwe manier om reclame voor hun producten te maken.

De inkomsten die ze genereren, vormen in hun hoofde beroepsinkomsten en prestaties die btw-plichtig zijn.

Die mening werd bevestigd door de minister van Financiën in antwoord op parlementaire vraag nr. 146 d.d. 10.01.2020 van parlementslid Piedboeuf.

De vraag hield verband met een influencer die gratis kleding ontving om een handelsvennootschap in kleding te promoten.

De minister gaf aan dat de kleding die influencers ontvangen in ruil voor prestaties die ze leveren voor rekening van een vennootschap die kleding verkoopt, voor de inkomstenbelasting, net als alle artikelen, producten, koopwaar of andere diverse goederen die dergelijke influencers ontvangen in het kader van prestaties die ze uitvoeren voor verschillende ondernemingen die een beroep doen op hun diensten, voordelen van alle aard vormen die worden verkregen wegens of naar aanleiding van de uitoefening van een beroepsactiviteit.

Dergelijke voordelen moeten worden beschouwd als baten, waarnaar wordt verwezen in artikel 23, § 1, 2° en 27 WIB/92 en zijn in dat opzicht belastbaar.

Vanuit het oogpunt van de btw vermeldt de minister dat de influencers dienstprestaties aanbieden die hen de hoedanigheid bezorgen van btw-plichtige in de zin van artikel 4 btw-wetboek, voor zover ze die prestaties regelmatig uitvoeren. Dergelijke influencers moeten dan ook in principe geïdentificeerd worden bij de btw onder de normale belastingregeling, hun dienstprestaties onderwerpen aan de btw en hun verplichtingen nakomen zoals vermeld in de wetgeving, waaronder met name het opstellen van facturen en indienen van periodieke aangiften.

Ze kunnen uiteraard ook een beroep doen op de regeling voor kleine ondernemingen (art.56bis btw-wetboek) indien hun jaarlijkse omzet, vastgesteld zoals hierboven beschreven, niet hoger ligt dan 25.000 euro.

In de parlementaire vraag werd tevens gewag gemaakt van het feit dat het kledingbedrijf zijn personeel ertoe verplichtte om tijdens de prestaties in de winkels de kleding van het bedrijf te dragen.

Maar wat indien een personeelslid, dat de kleding draagt die ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap, ook actief is als influencer op sociale media?

Voor kleding die verplicht in de winkel wordt gedragen, vormt die in hoofde van de betreffende persoon geen fiscaal voordeel, maar het kledingbedrijf kan ze niet aftrekken van haar inkomsten krachtens artikel 53, 7° WIB/92, aangezien het niet om specifieke kleding gaat.

Vanuit het oogpunt van de btw antwoordt de minister niet op onze vraag.

Indien het personeelslid die kleding dus gebruikt in het kader van zijn activiteit als influencer, dan kan men stellen dat dat voordeel - dat niet belastbaar is zoals eerder vermeld - toch de valorisatie vormt van een dienstprestatie die aan de btw is onderworpen.

Fiscale incoherentie? Zeker niet, want de inkomstenbelasting en de btw zijn twee fiscale systemen met hun eigen regels, en het is niet omdat een voordeel niet belastbaar is dat het niet een dienstprestatie kan vormen dat aan de btw wordt onderworpen.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier