Archief →

De fiche 281.99 zal de fiscale vrijstelling van de vergoedingen Covid-19 faciliteren

De FOD Financiën heeft op 18 november 2020 een bericht laten publiceren, bestemd voor de Gewesten, Gemeenschappen, provincies en gemeenten.

De meeste van deze entiteiten hebben vergoedingen toegekend aan belastingplichtigen, om de economische gevolgen van de maatregelen genomen in de strijd tegen de Covid-19-pandemie te beperken.

De wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, heeft de door deze gefedereerde entiteiten toegekende vergoeding van inkomstenbelastingen vrijgesteld.

 Deze vrijstelling is enkel van toepassing:

 

-  op de vergoeding die geen directe of indirecte vergoeding vormt in ruil voor de levering van goederen of diensten;

-  als de regeling op grond waarvan de vergoeding wordt verleend, uitdrukkelijk bepaalt dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden;

-  op de vergoeding die wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.

De bedragen van de bedoelde vrijgestelde vergoedingen moeten worden vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting van de begunstigde ervan.

Het meedelen van de info aangaande die bovenvermelde bedragen van vrijgestelde vergoedingen die werden toegekend, is van primordiaal belang voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit om haar taken correct uit te kunnen voeren.

Daarom heeft de FOD Financiën een nieuwe fiche 281.99 ontworpen, waarop de desbetreffende openbare diensten deze vergoedingen zullen dienen te vermelden. Het gaat over de fiche 281.99 - Fiche openbare diensten - COVID-steunmaatregelen, toepassing W 29.05.2020, art. 6.

De openbare diensten moeten deze uiterlijk op 29 juni 2021 indienen via Belcotax-on-web.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier