Archief →

Liquiditeitstest en alarmbelprocedure

Indien de nettoactiva van een vennootschap lager liggen dan haar maatschappelijk kapitaal, of zelfs negatief zijn, moet het beheersorgaan maatregelen nemen zodat de algemene vergadering van de situatie op de hoogte wordt gebracht en beslissen of de maatschappelijke activiteit al dan niet wordt voortgezet.

Deze procedure is bekend, aangezien ze reeds bestond ten tijde van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en vervolgens het wetboek van vennootschappen.

Ze wordt doorgaans de ‘alarmbelprocedure' genoemd.

Sinds de inwerkingtreding op 1 mei van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen is de procedure ongewijzigd gebleven, behalve wat betreft de modaliteiten ervan.

Voortaan is de nieuwe liquiditeitstest het belangrijkste element.

Die bestaat erin te bepalen of de vennootschap, afhankelijk van de redelijkerwijs te verwachten vooruitzichten, in staat zal zijn om haar schulden te betalen, ten minste binnen de twaalf komende maanden, naarmate die opeisbaar worden.

In het nieuwe WVV dient er voor de nv een beslissing tot ontbinding te worden genomen, indien het netto-actief door het geleden verliezen gedaald is onder een vierde van het kapitaal, als er een meerderheid van een vierde van de stemmen wordt bereikt, waarbij onthouding noch in de teller, noch in de noemer in aanmerking worden genomen.

Indien het om een bv gaat en indien de verplichtingen inzake de alarmbelprocedure een eerste keer werden gerespecteerd, is het niet langer noodzakelijk om voor dezelfde reden een nieuwe algemene vergadering samen te roepen in de loop van de twaalf maanden die volgen op de initiële samenroeping van voorgemelde algemene vergadering.

De verantwoordelijkheid van het beheersorgaan werd versterkt indien er geen algemene vergadering werd samengeroepen zodra werd vastgesteld dat er zich een probleem heeft voorgedaan op het niveau van de liquiditeitstest.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier