Archief →

Landbouwdiensten en verhuring van landbouwmateriaal: btw-tarief

Rubriek XXIV van tabel A van het KB20btw voorziet in een tarief van 6% voor landbouwdiensten.

Onder landbouwdiensten dient men bebouwingswerkzaamheden, oogstwerkzaamheden en teeltwerkzaamheden te verstaan, met uitsluiting van:

a) diensten met betrekking tot dieren die niet bedoeld zijn in rubriek I;

b) tuincentra.

Een coöperatieve voor landbouwmateriaal stelde zijn coöperatieleden landbouwmateriaal ter beschikking, afhankelijk van hun behoeften en in ruil voor een vergoeding.

Ze factureerde die terbeschikkingstelling met toepassing van een btw-tarief van 6%, en baseerde zich daarbij op het feit dat het om een landbouwdienst ging, geleverd aan haar coöperatieleden.

De administratie had dat feit betwist, want volgens haar betrof het een eenvoudige verhuring van materiaal.

Het feit dat de dienst slechts wordt geleverd aan coöperatieleden en niet aan derden, veranderde niets aan het begrip verhuring van landbouwmateriaal tegenover dat van een landbouwdienst.

Tabel A omschrijft een landbouwdienst immers als een bebouwingswerkzaamheid, oogstwerkzaamheid of teeltwerkzaamheid.

Het materiaal dient dan ook ter beschikking te worden gesteld evenals diegene die het gebruikt en de dienst gaat uitvoeren.

Het ter beschikking stellen van het materiaal om het te laten gebruiken door de landbouwer-coöperatielied beantwoordt dan ook niet aan die definitie.

Zowel het hof van beroep van Bergen, in een arrest van 18.06.2018, als het Hof van Cassatie in een arrest van 29.05.2020 bevestigden deze zienswijze.

Hoewel de wetgever dus gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een verlaagd tarief van 6% toe te passen, blijkt uit de formulering zelf van rubriek XXIV dat hij zich beperkte tot landouwdiensten die door hun aard vallen onder de activiteit van landbouwer.

De terbeschikkingstelling van materiaal dat bestemd is om te worden gebruikt bij de landbouwproductie vormt geen bebouwingswerkzaamheden, oogstwerkzaamheden en teeltwerkzaamheden.

Het middel dat, in die onderdelen, gebaseerd is op de stelling dat het volstaat dat de dienstverlening verband houdt met bebouwingswerkzaamheden, oogstwerkzaamheden en teeltwerkzaamheden, faalt naar recht, aldus het Hof van Cassatie.

Het is tevens nuttig om erop te wijzen dat tuinwerkzaamheden nooit vallen onder dit tarief van 6%. Een tuinaannemer die met zijn eigen materiaal een tuin komt onderhouden, ongeacht of de klant btw-plichtig is of niet, moet dan ook altijd zijn prestatie factureren met toepassing van het btw-tarief van 21%.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier