Archief →

Een niet-betaalde bezoldiging bedrijfsleider boeken als toe te rekenen kosten: nog meer fake news

Volgens geruchten die ontstonden bij het uitbreken van de economische crisis naar aanleiding van de Covid-19-pandemie, zou het interessanter zijn om de bezoldiging van de bedrijfsleider die niet kan worden betaald, te boeken als toe te rekenen kosten, eerder dan ze in te schrijven op het passief in de balans van de rekening-courant.

Het gaat om een gerucht en men besteedt er best niet te veel aandacht aan, want het geeft blijk van een totale miskenning van de boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

In de boekhouding bestaan de toe te rekenen kosten in de prorata van kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald, maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar (advies 148/4 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen).

De toe te rekenen kosten worden geboekt op de passiefzijde van de balans op een rekening 492. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om interesten die door de bank slechts jaarlijks worden berekend op een krediet, die het daaropvolgende jaar vervallen, maar waarvan de prorata met betrekking tot het lopende jaar dient te worden opgenomen bij de financiële lasten van het jaar en de toe te rekenen kosten.

Lasten die op het krediet moeten worden toegerekend, veronderstellen dus altijd dat hetzelfde bedrag wordt geboekt op de debetzijde van een lastenrekening.

De enige rekening die men kan gebruiken om de bezoldiging van de bedrijfsleider te boeken, is rekening 618.

Dat betekent dat het betreffende bedrag, dat op 618 wordt geboekt, wel degelijk de kosten zijn van het jaar zelf, en niet het volgende jaar.

Indien de bedrijfsleider zijn volledige bezoldiging niet opneemt in de loop van het jaar, zijn er twee mogelijkheden:

-  Hij boekt ze op de debetzijde van rekening 618 en op de creditzijde van zijn rekening-courant op het passief van de balans

-  Hij neemt ze niet op in de loop van het jaar, en dan hoeft er niets te worden geboekt.

In het eerste geval moet de vennootschap een fiche 281.20 opstellen voor het totaalbedrag dat werd geboekt op rekening 618, zelfs al wordt de bezoldiging het jaar daarop uitbetaald.

In het tweede geval hoeft de vennootschap slechts een fiche op te stellen indien de bezoldiging wordt geboekt op rekening 618, en de bedrijfsleider voor het lopende jaar geen bezoldiging heeft ontvangen.

Door de economische crisis naar aanleiding van de Covid-19-pandemie zagen sommigen in de toe te rekenen kosten een opportuniteit voor een ‘carry-back' met het loon van de bedrijfsleider.

We hebben net uiteengezet waarom dat niet kan.

Het is dan ook redelijker om geen bezoldiging bedrijfsleider te boeken indien de vennootschap hem die niet kan uitbetalen, en zijn toevlucht te nemen tot de nieuwe bepaling van artikel 194septies/1 WIB/92 (tijdelijke vrijgestelde reserve die in mindering wordt gebracht op het totale bedrag van de belastbare gereserveerde winst van het lopende jaar).

Op die manier zal het resultaat van het lopende jaar lager liggen, wordt de reserve het jaar daarop geboekt en kan de bedrijfsleider zijn loon opnemen (en laten belasten) indien de situatie het hem op dat moment toelaat.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier