Archief →

Sociale zekerheidsbijdrage ten laste van vennootschappen

Aan het begin van de jaren 1990 diende de toenmalige regering een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen in, teneinde het verlies van de sociale bijdragen, betaald door zelfstandigen die een vennootschap oprichtten, te compenseren (dat waren er toen heel wat).

De bijdrage gold voor alle vennootschappen, groot en klein. Het bedrag ervan varieerde wel naargelang van de omvang van de vennootschap.

Het criterium om te bepalen of het een grote dan wel kleine vennootschap betrof, was het totaal van de balans.

De betreffende bijdrage werd nooit afgeschaft en wordt dus jaarlijks geïnd door de sociale verzekeringsfondsen.

Voor 2020 bedraagt de bijdrage 347,50 € of 868 €, afhankelijk van het feit of de balans hoger dan wel lager ligt dan 702.954,47 €.

Vennootschappen die klein waren in de jaren 90 zijn inmiddels groot geworden, zelfs al beantwoorden ze nog aan de criteria voor kmo's in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (art.1:24), omdat ze hun jaarlijkse winst in de reserves hebben opgepot, teneinde een pensioen voor hun bestuurders aan te leggen.

De wetgeving voorziet in drie gevallen waarin vennootschappen kunnen worden vrijgesteld van betaling van de bijdrage:

-  Beginnende vennootschappen (jonger dan 3 jaar) indien ze niet de vorm van een naamloze vennootschap hebben, maar men dient de vrijstelling aan te vragen bij het sociaal verzekeringsfonds. Een vennootschap waarvan de zaakvoerders reeds 10 jaar voorafgaand aan de oprichting ervan, actief waren als zelfstandigen, is bovendien geen beginnende vennootschap;

-  Niet-actieve of slapende vennootschappen, die geen activiteit meer hebben. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, dient men het sociale verzekeringsfonds een attest van inactiviteit voor te leggen, opgesteld door de controle der belastingen;

-  Vennootschappen in vereffening. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, dient men het sociaal verzekeringsfonds een kopie te bezorgen van de publicatie van de vereffening in het Belgisch Staatsblad.

Vermelden we tot slot nog dat de bijdrage diende te worden betaald tegen 30 juni 2020, maar dat de regering die termijn wegens het coronavirus heeft uitgesteld tot 31 oktober aanstaande. Dat uitstel gebeurt automatisch en de sociale verzekeringsfondsen versturen de uitnodigingen tot betalen pas in de loop van de maand september.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier