Archief →

Tantièmes in bv's onderworpen aan de liquiditeitstest?

Tantièmes worden toegekend door de algemene vergadering. Het gaat dan ook om een winstverdeling, al worden ze in hoofde van de begunstigde behandeld als bezoldigingen van bedrijfsleiders.

Het belang van tantièmes in hoofde van bv's (hoofdzakelijk kmo's) bestaat erin ervoor te zorgen dat ze ook kunnen worden afgetrokken van de belastbare inkomsten van de vennootschap voor het afgelopen jaar, ondanks het feit dat ze worden toegekend tijdens de algemene vergadering die het jaar daarop plaatsvindt.

Sommigen stelden zich de vraag of die tantièmes kunnen worden toegekend aan een verlieslatende bv, die echter over reserves beschikt op het passief van haar balans.

Persoonlijk zien we het belang van die vraag niet goed in: de tantièmes zullen het verlies van de bv nog doen toenemen en de zaakvoerder zal erop worden belast.

Als dat dan toch zo is, gaat men dan ook maar ineens over tot een uitkering van reserves of een kapitaalvermindering (indien die nog wordt beschouwd als een terugbetaling, wat problematisch is in een vennootschap die officieel geen kapitaal meer geeft - zie ons artikel hierover).

Op basis van artikelen 5:141 tot 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de toewijzing van de tantièmes middels een onttrekking aan de reserves en overgedragen winst niet verboden.

Het enige te respecteren criterium is dat van de dubbele liquiditeitstest.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier