Archief →

Wie mag een vereenvoudigde boekhouding voeren?

De mogelijkheid om een vereenvoudigde boekhouding te voeren, is uitsluitend voorbehouden aan boekhoudplichtige ondernemingen met een van de volgende rechtsvormen:

-  natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen;

-  organisaties zonder rechtspersoonlijkheid;

-  vennootschappen onder firma (vof);

-  commanditaire vennootschappen (CommV).

Een besloten vennootschap (bv), een coöperatieve vennootschap (cv), een naamloze vennootschap (nv), een Europese vennootschap (SE) en een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) moet steeds een boekhouding voeren volgens de regels van het dubbel boekhouden, ongeacht de omvang van haar omzet

De mogelijkheid tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding is uitsluitend voorbehouden voor de hogervermelde boekhoudplichtige ondernemingen mits het bedrag van de omzet, exclusief btw, over het laatste boekjaar kleiner is dan of gelijk is aan 500.000 euro.

Het is dan ook de vraag wat onder omzet dient te worden verstaan in het kader van een vereenvoudigde boekhouding.

Die oefening heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen gemaakt in haar advies 2019/11.

Onder omzet moet worden verstaan het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief btw. In dat geval wordt met ontvangsten bedoeld alle ontvangsten ongeacht of deze een opbrengst uitmaken in de zin van een boekhouding gevoerd volgens de regels van het dubbel boekhouden

Zo is de verkoop van een machine geen recurrente ontvangst, en zijn de meerwaarden die regelmatig worden gerealiseerd op de aankoop en verkoop van aandelen wel recurrente ontvangsten.

Boekhoudplichtige ondernemingen zijn niet verplicht om jaarrekeningen openbaar te maken, wat het moeilijk maakt om alle verrichten te traceren teneinde de recurrente ontvangsten te bepalen, omdat het systeem van de boekhoudkundige dagboeken in een vereenvoudigde boekhouding het niet mogelijk maakt om die bewegingen vlot vast te stellen.

Men kan zich evenwel de vraag stellen hoe men een onderneming met een vereenvoudigde boekhouding correct kan leiden, wanneer de omzet ervan, namelijk de recurrente ontvangsten, van de grootteorde zijn van 500.000 euro per jaar...

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier