Archief →

Aftrek voor de enige en eigen woning: nieuw vanaf aanslagjaar 2009

De aftrek voor de enige en eigen woning is een succes. Ze laat een belastingplichtige die geen ander gebouw bezit (tenzij via een erfenis) en een gebouw koopt of laat optrekken dat hij gaat bewonen toe om een pakket van belastingaftrekmaatregelen samen te stellen.

 

Er worden wel een aantal voorwaarden opgelegd die complex zijn in hun toepassing. Ze zijn complex omdat een aantal belastingplichtigen reeds voor de inwerkingtreding van de wet eigenaar was van een woning waarvoor ze een lening hadden lopen waarvan ze krachtens de oude wetgeving de fiscale aftrek hadden gevorderd. Complex omdat de woningvoorwaarden in geval van een nieuwbouw doorgaans praktisch onbruikbaar waren als de belastingplichtige nog een oude woning bewoonde of als hij een lening was aangegaan die in aanmerking kwam voor fiscale aftrek voor de nieuwe woning die nog niet was voltooid en dus nog niet bewoonbaar was.

 

De wetgever heeft zijn bepalingen dus herhaaldelijk moeten wijzigen om een einde te maken aan de flagrante onrechtvaardigheden die het gevolg waren van onnauwkeurige wetteksten.

 

In het BS van 31.12.2008 heeft de wetgever het nog maar eens rechtgezet.

 

De aftrek is niet verloren als de noodzakelijke voorwaarden voor de aftrek van een fiscaal pakket pas op een later tijdstip vervuld zijn. Het nieuwe art. 115 WIB/92 dat van toepassing is vanaf aanslagjaar 2009 (voor de inkomsten uit 2008) voorziet immers dat de aftrek wordt toegestaan vanaf de belastbare periode waarin die voorwaarden opnieuw vervuld zijn.

 

Anderzijds verduidelijkt het nieuwe artikel 105 WIB/92 dat eerst en vooral de aftrek van het fiscaal aftrekpakket in hoofde van elke belastingplichtige wordt verrekend op diens netto-inkomsten, en dat pas als de belastingplichtige en z'n echtgenote (of wettelijk samenwonende) een andere verdeling hebben gekozen dat deze verdeling van de aftrek overheerst.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier