Archief →

Verlenging van de aanslagtermijn

De inkomstenbelasting moet gevestigd worden uiterlijk 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar (of binnen de 6 maanden na de afsluiting indien dat niet samenvalt met een kalenderjaar).

 

Maar er bestaan uitzonderingen :

 

1  bij gebrek aan aangifte, laattijdige aangifte of rechtzetting van de aangifte door de administratie, wordt bovenvermelde termijn verlengd tot 3 jaar

2  bij fraude, wordt de termijn verlengd tot 5 jaar

 

In de nieuwe programmawet die vanaf 1 januari 2009 in werking treedt, heeft de regering de termijn in geval van fraude met 2 jaar verlengd (waardoor die 7 jaar zal bedragen).

 

Idem voor de controletermijn die van 3 naar 5 jaar wordt gebracht in geval van fiscale fraude.

 

Verlenging ook voor de verplichte bewaringstermijn voor boekhoudkundige stukken, die 7 jaar wordt.

 

Erger nog, de verlenging van de termijnen zal toegepast worden op de lopende aanslagtermijnen.

 

Idem voor de verjaringstermijnen inzake BTW.

 

Conclusie : zo geeft de administratie zich nog twee jaar extra om de belastingplichtigen en btw-plichtigen beter te kunnen klissen.

 

Bepaalde andere Europese lidstaten passen nog langere termijnen toe, maar toch stelt men vast dat deze nieuwe bepalingen niet voor meer rechtszekerheid gaan, want zij houden boven de hoofden van de belastingplichtigen en de btw-plichtigen een zwaard van Damocles dat verlengd is met twee jaar vergeleken met de termijnen die nog maar enkele jaren geleden ingekort waren.

 

Gezien het gebrek aan doeltreffendheid, kan men zich best meer tijd geven om het vast te stellen...

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier