Archief →

De IAS en IFRS normen van toepassing op de vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel zich in de Europese Unie bevindt worden gegroepeerd in één enkele verordening

Weinigen onder ons zijn gespecialiseerd in de toepassing van de IAS en IFRS normen, met het « fameuse» boeken aan de werkelijke waarde, die zoveel schade veroorzaakt heeft in de balansen van beursgenoteerde vennootschappen.

 

De IAS en IFRS normen beantwoorden inderdaad aan een Anglosaxische boekhoudkundige redenering, waarvan de boekhouders die het boeken tegen de werkelijke waarde aangeleerd hebben, slechts weinig verstaan.

 

Maar het is wel zo dat om de vergelijking mogelijk te maken tussen de balansen en de resultaten gepubliceerd door de vennootschappen genoteerd op de verschillende beurzen in de wereld, de Europese Unie beslist heeft om deze Anglosaxische normen op te leggen aan de Europese genoteerde bedrijven.

 

Het groeperen van deze boekhoudkundige regels in verorderningen die gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is werkelijk een exploot : niet alleen zijn die erg talrijk en de Europese Ministers hebben een akkoord moeten vinden over de acceptatie ervan (wat niet zonder slag of stoot is gebeurd en dus ook veel tijd gevergd heeft), maar bovendien wijzigen die regels continu.

 

Het voornaamste kenmerk van de IAS en IFRS normen is inderdaad dat ze constant evolueren, naast het feit dat ze vastgelegd worden door een privé-instelling.

 

Het beste bewijs daarvan is dat de Europese Commissie onlangs uitzonderingen op het boeken tegen de werkelijke waarde heeft toegestaan, omwille van het feit dat de beurskoersen helemaal geen weergave meer waren van de instrinsieke waarde van de genoteerde vennootschappen. Goed dan, maar wanneer de beurskoers zoveel duizend maal de intrinsieke waarde van de vennootschap vertegenwoordigde, die ook nog eens colossale verliezen boekte, hadden dezelfde internationale experten daar niets op aan te merken.

 

Begrijpen wie begrijpen kan ...

 

In een poging tot synthèse heeft de Europese Commissie zopas in haar Publicatieblad de volgende verordening gepubliceerd een verordening (EG) Nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 schrijft voor dat voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 januari 2005, de beursgenoteerde ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen onder bepaalde voorwaarden hun geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen als omschreven in artikel 2 van die verordening.

 

Bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie van 29 september 2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2) zijn bepaalde internationale standaarden en interpretaties die op 14 september 2002 bestonden, goedgekeurd. Rekening houdend met het advies van de werkgroep van technische deskundigen van EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) heeft de Commissie die verordening gewijzigd teneinde er zowel alle door de International Accounting Standards Board (IASB) voorgelegde standaarden als alle door het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) voorgelegde interpretaties in op te nemen die per 15 oktober 2008 volledig waren goedgekeurd voor toepassing in de Gemeenschap, met uitzondering van IAS 39 (opname en waardering van financiële instrumenten), waaruit bepaalde onderdelen achterwege zijn gelaten.

 

De diverse internationale standaarden zijn bij een aantal wijzigingsverordeningen goedgekeurd. Dit is een bron van juridische onzekerheid en bemoeilijkt een correcte toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen in de Gemeenschap. Teneinde de communautaire wetgeving inzake standaarden voor jaarrekeningen te vereenvoudigen, is het ter wille van de duidelijkheid en de transparantie dienstig de standaarden die momenteel zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1725/2003 en de wijzigingen daarvan, op te nemen in één enkele tekst.

 

Voor de lezing van deze nieuwe verordening, gelieve op het volgende te klikken: hier

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier