Archief →

Afschrijving van bijkomende kosten op een nieuwbouw

Krachtens artikel 61/205 van de administratieve commentaar “kan het gedeelte van de aanschaffings- of beleggingswaarde dat overeenstemt met het totale bedrag van de bijkomende kosten worden afgeschreven, ofwel ineens (afschrijvingspercentage = 100 %) tijdens het (boek)jaar waarin de kosten zijn gedaan, ofwel bij gelijke fracties zonder onderbreking gespreid over het aantal jaren dat de belastingplichtige bepaalt”.

 

Op basis van dat principe is het dus denkbaar dat men bijkomende kosten onmiddellijk in rekening brengt (notariskosten en registratierechten) bij de aankoop van een onroerend goed voor professioneel gebruik.

 

Maar men moet opletten voor de modaliteiten:

 

-  In tegenstelling tot wat men voorziet voor gronden gaat het na de rechtspraak van het Hof van Cassatie hier wel degelijk over de toepassing van een afschrijving tegen 100% op die bijkomende kosten en niet om ze in rekening te brengen door ze als kosten te boeken of een waardevermindering op die kosten toe te passen;

-  niet alle belastingplichtigen hebben de toelating om die afschrijving van 100% op de bijkomende kosten toe te passen. Artikel 196, § 2 WIB/92 bepaalt immers dat voor ondernemingen die niet beschouwd worden als KMO's in de zin van artikel 15 van het wetboek van vennootschappen “het totale bedrag van de bij de aankoop komende kosten op dezelfde wijze als de hoofdsom van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de desbetreffende vaste activa wordt afgeschreven”.

 

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier