Archief →

Herbelegging van meerwaarden : goed nadenken voor je eraan begint

De termijn om te herbeleggen bedraagt 3 jaar of 5 jaar naargelang het gaat om een herinvestering in roerende dan wel onroerende goederen (art.47 wib/92)

 

De termijn van 3 of 5 jaar vangt aan op de eerste dag van de belastbare periode waarin de meerwaarden gerealiseerd werden.

 

Indien de belastingplichtige wenst te herbeleggen, volstaat het dan ook dat hij voor de belastbare periode tijdens dewelke de meerwaarde gerealiseerd werd, een formulier 276K  bij zijn belastingaangifte voegt.

 

Het is dus beter om de beslissing om te herbeleggen onmiddellijk te nemen, aangezien de termijn van herbelegging 3 jaar, of zelfs 5 jaar, bedraagt.

 

Wanneer een goed dat bij wijze van herbelegging was aangekocht, opnieuw verkocht wordt en in de plaats ervan een ander goed wordt aangekocht, dan stelt zich een probleem :

 

Wanneer een of meer vervangingsactiva in een belastbaar tijdperk worden vervreemd of buiten gebruik worden gesteld, wordt de meerwaarde belastbaar in evenredigheid tot de nog niet-afgeschreven waarde van die activa, d.i. in evenredigheid tot de fiscale residuwaarde. In dat geval wordt dus gehandeld alsof de residuwaarde van die activa in dat belastbare tijdperk totaal was afgeschreven (art.47/66 comib).

 

Men moet dus voorzichtig zijn en eventueel de beslissing om te herbeleggen in een ander goed uitstellen, om de redenen van het art.47/66.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier