Archief →

Vergoedingen en terugbetaling van bijkomende kosten die naar aanleiding van de verplaatsing van de exploitatiezetel zijn gedragen

De vergoeding die aan bepaalde werknemers wordt toegekend bij wijze van terugbetaling van de bijkomende verplaatsingskosten die zij naar aanleiding van de verplaatsing van de exploitatiezetel hebben gedragen, wordt aangemerkt als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever in de zin van artikel 31, tweede lid, 1°, in fine, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, mits voldaan is aan de voorwaarden vermeld in nr. 31/42.1 van de administratieve commentaar op het WIB 92 (Com.IB 92). Het voorgaande is zonder tijdsbeperking van toepassing.

 

Voor de werknemers die reeds vóór de verplaatsing van de exploitatiezetel in dienst waren en beschikken over een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig, geven de bijkomende kilometers naar de nieuwe exploitatiezetel geen aanleiding tot een belastbaar voordeel, voor zover de overplaatsing door de werkgever eenzijdig werd opgelegd.

 

In dat geval zal het voordeel van alle aard bij de begunstigde op 5.000 km op jaarbasis worden berekend, voor zover de afstand (enkel) tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling VÓÓR de verplaatsing van de exploitatiezetel niet meer dan 25 km bedroeg, en dit zelfs indien na de verplaatsing van de zetel de werkelijke afstand tussen de woonplaats en de nieuwe vaste plaats van tewerkstelling meer dan 25 km bedraagt.

 

Tenslotte vinden de 3de en 4de voorwaarde, bedoeld in nr. 31/42.1 Com.IB 92 met betrekking tot de terugbetaalde kosten of de betaling van een vergoeding ook geen toepassing in geval werknemers beschikken over een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig.

 

Bron: Circulaire 05/09/2008 Nr. Ci.RH.244/586.863

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier