Archief →

Terbeschikkingstelling van een voertuig aan een werknemer: in welk rooster op fiche 281.10 moet het voordeel van alle aard worden aangegeven?

Wanneer de werkgever een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer, komt daar voor deze laatste een voordeel van alle aard uit voort.

 

De voordelen van alle aard moeten verschijnen op fiche 281.10 die de werkgever ieder jaar opmaakt en aan zijn werknemer overhandigt zodat hij zijn belastingaangifte kan invullen. Deze fiche wordt ook doorgestuurd naar de belastingadministratie (via het centrum voor bedrijfsvoorheffing) om haar toe te laten de werknemer te belasten op het geheel van zijn inkomsten.

 

Al naargelang de woonplaats van de werknemer zich op meer of minder dan 25 kilometer van zijn werkplaats bevindt, zal het aan te geven voordeel 5000 of 7500 km bedragen. Dat vermenigvuldigt men met de jaarlijks in artikel 18 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB/92 vastgelegde coëfficiënt.

 

Bij het lezen van fiche 281.10 kan men zich evenwel afvragen in welke rubriek men het op die manier berekende voordeel moet vermelden.

 

Er verschijnen immers twee rubrieken op de fiche die geschikt maar tegenstrijdig lijken: rooster 9 c (voordelen van alle aard) en rooster 12 c (tussenkomst bij andere verplaatsingen – andere transportmogelijkheid), met het hieronder vermelde kadertje: Ter beschikking gesteld voertuig – Aantal kilometer.

 

Welke rubriek moet men bijgevolg kiezen?

 

Om op die vraag te antwoorden volstaat het om de aanbeveling aan werkgevers en andere schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing te raadplegen die het AOIF ieder jaar publiceert met betrekking tot de fiches 281.10.

 

Deze aanbeveling wordt vermeld op pagina 31:

 

“Aantal kilometer

 

Bedoelde gevallen.

Dit rooster moet worden ingevuld als de begunstigde van de inkomsten gebruik heeft kunnen maken van een voertuig dat hem door zijn werkgever kosteloos of tegen gunstige voorwaarden ter beschikking werd gesteld.

 

Betrokken kilometers

 

Vermeld hier het totaal aantal kilometer dat als basis heeft gediend voor de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard. Dat aantal kilometer omvat zowel de woon-werkverplaatsingen als de strikt persoonlijke verplaatsingen die plaatsvonden in de loop van 2007. Zelfs als het in beschouwing te nemen voordeel gereduceerd wordt tot nul na de vermindering van de tussenkomst van de begunstigde van dat voordeel, moet het totaal aantal kilometers dat als basis diende voor de berekening van het belastbaar voordeel steeds vermeld worden.”

 

Om dit kadertje in te vullen, hoeft u alleen maar het volgende te doen: u geeft 5000 of 7500 km op volgens bovenstaande richtlijnen. Het vervolg op de aanbeveling geeft ook enkele toepassingsvoorbeelden.

 

Op pagina 35 van de aanbeveling bevestigt het AOIF dat het bedrag van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig opgenomen moet worden in rooster 12 c van fiche 281.10:

 

“Als de verplaatsing tussen de woonplaats en het werk gebeurt met een voertuig dat de werkgever kosteloos en onder gunstige voorwaarden ter beschikking stelt van zijn werknemer, moet de totale waarde van het voordeel van alle aard dat eruit voortkomt eveneens worden vermeld, in zoverre het voertuig niet gebruikt wordt in het kader van het collectief georganiseerd vervoer.”

 

Rooster 9 c heeft dus alleen betrekking op de andere voordelen van alle aard, maar niet op de voordelen met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een voertuig.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier