Archief →

Snackbars, pitatenten, sandwichb+ars enzovoort: hoe zit het met de facturatieverplichtingen?

Een sandwich, een pita of een pakje frieten kopen is voor de meesten onder ons een doodnormale handeling. Voor de uitbater is die gewone handeling redelijk ingewikkeld, vooral inzake de btw-verplichtingen.

 

Sommige klanten consumeren immers ter plaatsen en anderen eten het elders op.

 

Daarom publiceerde de btw-administratie op 27.04.1999 een circulaire die deze situatie moet verduidelijken.

 

We zullen hierna de voornaamste boekhoudkundige verplichtingen behandelen met betrekking tot het uitreiken van een rekening of ontvangstbewijs waaraan de uitbaters onderworpen zijn.

 

De factuur is eerst en vooral een boekhoudkundig document dat in principe een belastbare handeling vaststelt, terwijl de rekening of het ontvangstbewijs een controledocument is dat het moment vaststelt waarop de dienst werd geleverd.

 

De uitbater van een zaak waar regelmatig maaltijden worden verbruikt moet een rekening of ontvangstbewijs uitreiken. Dat geldt ook voor de uitbaters in het huidige artikel, ongeacht de hoedanigheid van de zaak (restaurant, taverne, snackbar, pizzeria, feestzaal, café, cafetaria, verbruikssalon voor ijs of banketgebak, pannenkoekenhuis, frituur of andere verbruiksruimten). Het doet er verder weinig toe of de maaltijden geserveerd worden aan tafel of volgens het principe van zelfbediening, en of ze aan tafel, aan de toog of op een tablet aan de muur worden geconsumeerd of dat men de maaltijd gebruikt in een zone in open lucht die de uitbater ter beschikking stelt.

 

De verplichting tot het uitreiken van een rekening of een ontvangstbewijs geldt bovendien niet voor de exploitant van een drankgelegenheid (café, taverne), snack-bar, tea-room, cafetaria, verbruikssalon voor ijs of banketgebak en andere verbruikssalons, die zich beperkt tot het verschaffen van "lichte" maaltijden die uitsluitend worden geserveerd met brood en die in de hiernavolgende lijst zijn vermeld :

 

- soepen;

- croques (monsieur, madame, hawaïaanse,...) en andere toasten van allerlei aard;

- kroketten (van garnalen, vlees, gevogelte, kaas,...), met uitzondering van aardappelkroketten;

- vol-au-vent, pensen, satés;

- belegde broodjes (inbegrepen hamburgers, hot-dogs, pittas,...);

- deegwaren, (spaghetti, lasagne,...), pizza, quiche en andere hartige taarten;

- koude salades (van vlees, vis,... )

- Engelse schotels;

- omeletten, roereieren, spiegeleieren en andere bereide eieren;

- pannenkoeken, nagerechten en ijs, wafels, gebak, koeken, croissants, yoghurt en milkshakes.

 

De in onderhavig nummer bedoelde exploitant die ook andere maaltijden verschaft moet derhalve een rekening of een ontvangstbewijs uitreiken voor alle door hem verstrekte maaltijden met inbegrip van deze die voorkomen in de in het voorgaande lid opgenomen lijst (z. nr. 17, tweede lid, hierboven).

 

Dit is eveneens het geval voor de belastingplichtige die in dezelfde inrichting zowel een in onderhavig nummer bedoelde zaak als een restaurant exploiteert (b.v. een café en een restaurant).

 

De belastingplichtige die in afzonderlijke inrichtingen enerzijds een restaurant en anderzijds een in dit nummer 18 bedoelde zaak exploiteert en die zich in laatstbedoelde inrichting beperkt tot het verstrekken van lichte maaltijden zoals hierboven beschreven, moet daarentegen geen rekening of ontvangstbewijs uitreiken voor deze laatste handelingen, maar blijft voor het restaurant uiteraard gehouden tot het uitreiken van deze documenten.

 

De Administratie staat bovendien toe dat de exploitant van een frituur geen rekeningen of ontvangstbewijzen dient uit te reiken in de gevallen voorzien in artikel 22, § 1, 2°, van het bovengenoemd koninklijk besluit nr. 1, indien zijn exploitatie tegelijkertijd aan de volgende drie voorwaarden voldoet :

 

1° de exploitant beperkt zich tot het verstrekken van gerechten en voedingswaren per categorie opgenomen in de hierna volgende lijst die gebruikelijk worden verstrekt of verkocht in de frituursector, al dan niet geserveerd met brood of drank :

 

- frieten (bereiding in frituurvet of -olie);

- gerechten die volledig klaar worden ingekocht voor bereiding in frituurvet of -olie (b.v. hamburgers, alle soorten burgers, frikandellen, viandellen, sticks, satés, loempia's en alle soorten kroketten);

- sausen zoals looksaus, americain, andalouse, banzai, bearnaise, brasil, cocktail, curry, curry-ketchup, extra-saus, hot chili, ketchup, mayonaise, mosterd, pickles, pili-pili, provençale, riche, salad-dressing, samoerai, tartare, stoofvleessaus, zigeunersaus;

- specerijen, verse gesneden uien of conserven van uien, augurken, komkommers, conserven van mosselen, rolmops;

- hardgekookte eieren;

- voorgekookte koude worsten, zoals cervelaatworst en jagersworst;

- stoofvlees, goulash, vol-au-vent, gehaktballetjes in tomatensaus;

- hot-dogs;

- "smos", uitsluitend samengesteld uit brood, sla, tomaten en/of komkommers, ham en/of kaas, mayonaise, hardgekookte eieren en verse gesneden uien.

 

Worden daarentegen niet beschouwd als voedingsmiddelen eigen aan de frituursector en vallen bijgevolg buiten het toepassingsgebied van de huidige uitzondering :

 

- verse mosselen;

- vleessoorten zoals onder meer biefstukken, ribstukken en kalfslapjes;

- pitta's;

- croques (monsieur, madame, enz.) en andere toasten;

- deegwaren, pizza's, enz.;

- bereide eieren, met uitzondering van hardgekookte eieren;

- salades en rauwkost;

- nagerechten.

 

2° de hierboven bedoelde voedingswaren worden uitsluitend opgediend in een voor éénmalig gebruik bestemde houder of verpakking van papier, karton of kunststof (b.v. puntzakken, schaaltjes, speciaal papier dat in voorkomend geval wordt gebruikt om de inhoud van de zak of schaal te vergroten), in voorkomend geval vergezeld van bestek dat eveneens dient voor éénmalig gebruik;

 

3° de inrichting (zowel binnen als buiten) die de exploitant ter beschikking van zijn cliënteel stelt is op een zodanige wijze uitgerust of ontworpen dat ze aan maximum zestien personen de mogelijkheid biedt om tegelijkertijd de onder l°, eerste lid van dit nummer bedoelde spijzen die door de exploitant worden verstrekt, te verbruiken in de inrichting. De omstandigheid dat deze personen hun maaltijd verbruiken rechtstaand of zittend, aan een tafel, aan de toonbank of eenvoudigweg aan een aan de muur bevestigde plank, binnen in de inrichting of in open lucht, is daarbij van geen belang.

 

De belastingplichtige die meerdere inrichtingen zoals bedoeld in het huidige nummer uitbaat, moet elke inrichting individueel beschouwen om na te gaan of de eerste twee in het voorgaande lid genoemde voorwaarden beiden vervuld zijn. Daarentegen slaat de beperking die wordt opgelegd in de derde voorwaarde op het geheel van de inrichtingen die reeds aan de eerste en de tweede voorwaarde voldoen (indien bijvoorbeeld de exploitant van twee inrichtingen tegelijkertijd in de ene inrichting aan tien personen en in de andere inrichting aan twaalf personen de mogelijkheid kan bieden om hun maaltijd in de inrichting te verbruiken, zijn beide inrichtingen uitgesloten van het voordeel van de huidige uitzondering).

 

De exploitant van een frituur die aan zijn klanten met het oog op verbruik ter plaatse voedingswaren verschaft die niet zijn vermeld in de onder l°, eerste lid, van onderhavig nummer beoogde lijst, moet een rekening of een ontvangstbewijs uitreiken voor alle door hem verstrekte maaltijden met inbegrip van deze die in hogergenoemde lijst voorkomen. De door de exploitant van een frituur verrichte leveringen van voedingswaren die niet zijn beoogd in de betrokken lijst en die uitsluitend zijn bestemd om door de klant te worden meegenomen buiten de inrichting van die exploitant vormen geen enkel beletsel voor het vervullen van de eerste voorwaarde gelet op het feit dat ieder verbruik ter plaatse van deze goederen wordt uitgesloten.

 

Anderzijds moet de exploitant van een frituur die aan zijn klanten in dezelfde inrichting tegelijkertijd spijzen bedoeld onder l°, eerste lid van dit nummer en zogenaamde "lichte" maaltijden in de zin van nr. 18 aanbiedt die ter plaatse worden verbruikt (behalve kroketten, vol-au-vent, satés, hamburgers, hot-dogs, hardgekookte eieren), voor alle maaltijden de voorgeschreven rekeningen of ontvangstbewijzen uitreiken. Bovendien dient de exploitant van een frituur die in dezelfde inrichting tegelijkertijd een frituur die voldoet aan de drie voorwaarden van het eerste lid van onderhavig nr. 19 en een restaurant uitbaat, een rekening of een ontvangstbewijs uit te reiken voor alle maaltijden die hij verstrekt (verg. met nr. 18, derde lid).

 

De rekening of het ontvangstbewijs moet de totale prijs (dienst en BTW inbegrepen) vermelden van al de schotels waaruit de maaltijd bestaat (daaronder begrepen in voorkomend geval de soep en het nagerecht), alsmede van de dranken die worden verbruikt bij die maaltijd (daaronder eventueel begrepen het aperitief, de koffie , enz.).

 

Er bestaan evenwel inrichtingen waar het de gewoonte is dat bepaalde dranken (aperitief, koffie, enz.) worden verbruikt op een andere plaats in de inrichting dan deze waar de maaltijden worden verschaft. Voor zover die plaats eveneens toegankelijk is voor personen die geen maaltijd nemen en voor zover in een dergelijk geval die dranken worden verrekend op de plaats waar ze worden verbruikt, moeten de exploitanten de prijs van die dranken niet vermelden op de rekening of het ontvangstbewijs dat ze uitreiken voor de maaltijd; ze moeten evenmin voor die dranken een afzonderlijke rekening of een afzonderlijk ontvangstbewijs uitreiken.

 

Tenslotte is het nuttig aan te stippen dat de omstandigheid dat een belastingplichtige al dan niet gehouden is rekeningen of ontvangstbewijzen uit te reiken geen enkele invloed heeft op de toepasselijke regels inzake BTW-tarieven.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier