Archief →

Verkeersbelating – Rechtzetting van de fiscale administratie

Recente persartikelen verwijzen naar een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (nvdr: 30.06.2008) dat stelt dat de vestiging en bijgevolg de inning van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling niet wettelijk zouden gebeuren.

 

De administratie is het geenszins eens met dit standpunt en is van oordeel dat de belasting wel degelijk op een wettelijke manier werd gevestigd.

Zoals steeds behoudt de administratie, als verweerster, zich het recht voor om tegen dit vonnis in beroep te gaan en zal ze dit in deze zaak zeker doen.

 

Het is dus absoluut voorbarig om op basis van dit vonnis verzoekschriften of bezwaarschriften in te dienen om de terugbetaling van de betaalde verkeersbelasting en/of van de betaalde belasting op inverkeerstelling te bekomen.

 

Het tegendeel beweren zou neerkomen op misleiding van de burger.

 

Bron : persbericht van de FOD Financiën – 23 juli 2008

 

Commentaar: de administratie heeft gelijk: men kan tegen een vonnis van een rechtbank in eerste aanleg in beroep en in cassatie gaan. Meer, kan de wetgever een terugwerkende wet publiceren om het probleem, in beginsel, te regelen. Voorzichtigheid dus !

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier