Interimdividend versus tussentijds dividend

Aan de Commissie werd gevraagd naar de berekening, de periodiciteit en de boeking van een interimdividend versus een tussentijds dividend. Deze vraag is ingegeven door het Cassatiearrest van 23 januari 2003 dat een duidelijk standpunt inneemt met betrekking tot het tussentijds dividend … Verder lezen →

Elektronische btw-aangifte voor iedereen verplicht vanaf eerste kwartaal van 2009

Alle btw-plichtigen die elk kwartaal hun btw-aangifte indienen hebben bericht ontvangen van de FOD Financiën dat ze vanaf het eerste kwartaal van 2009 ieder kwartaal hun btw-aangifte, klantenlisting en een opgaaf van intracommunautaire leveringen moeten indienen via de toepassing INTERVAT die toegankelijk is via de portaalsite van de FOD … Verder lezen →

Balans 2008: de verandering van de waardeverminderingen

Volgens advies nr. 114/2 van de Commissie Boekhoudkundige Normen worden deelnemingen van minder dan 10% van het kapitaal behandeld in Financiële vaste activa of in de schatkistcertificaten op basis van de duur van de belegging of het bestaan van een duurzame band tussen ondernemingen … Verder lezen →

Een auditcomité in beursgenoteerde vennootschappen en in financiële ondernemingen

Bij een wet van 17.12.2008 voerde de regering de verplichting in om een auditcomité op te richten in beursgenoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen (BS 29.12.2008). … Een auditcomité is volgens het nieuwe artikel 526bis van het wetboek van vennootschappen een comité dat samengesteld is uit niet-uitvoerende leden van de … Verder lezen →

Aftrek voor de enige en eigen woning: nieuw vanaf aanslagjaar 2009

De aftrek voor de enige en eigen woning is een succes. Ze laat een belastingplichtige die geen ander gebouw bezit (tenzij via een erfenis) en een gebouw koopt of laat optrekken dat hij gaat bewonen toe om een pakket van belastingaftrekmaatregelen samen te stellen. … Er worden wel een aantal voorwaarden opgelegd die complex zijn in hun … Verder lezen →

Verlenging van de aanslagtermijn

De inkomstenbelasting moet gevestigd worden uiterlijk 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar (of binnen de 6 maanden na de afsluiting indien dat niet samenvalt met een kalenderjaar). … Maar er bestaan uitzonderingen : … 1 bij gebrek aan aangifte, laattijdige aangifte of rechtzetting van de aangifte door de … Verder lezen →

De IAS en IFRS normen van toepassing op de vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel zich in de Europese Unie bevindt worden gegroepeerd in één enkele verordening

Weinigen onder ons zijn gespecialiseerd in de toepassing van de IAS en IFRS normen, met het « fameuse» boeken aan de werkelijke waarde, die zoveel schade veroorzaakt heeft in de balansen van beursgenoteerde vennootschappen. … De IAS en IFRS normen beantwoorden inderdaad aan een Anglosaxische boekhoudkundige redenering, waarvan de … Verder lezen →

Beroepsverliezen: het gevaar situeert zich op procedureniveau

Een vennootschap, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep hebben gedurende verschillende jaren beroepsverliezen ingeschreven die ze in hun opeenvolgende belastingaangiften overdroegen. De belastingadministratie oefent geen enkele controle uit en plotseling nodigt ze zichzelf uit om een controle over het afgelopen boekjaar uit te voeren … Verder lezen →

Afschrijving van bijkomende kosten op een nieuwbouw

Krachtens artikel 61/205 van de administratieve commentaar kan het gedeelte van de aanschaffings- of beleggingswaarde dat overeenstemt met het totale bedrag van de bijkomende kosten worden afgeschreven, ofwel ineens (afschrijvingspercentage = 100 %) tijdens het (boek)jaar waarin de kosten zijn gedaan, ofwel bij gelijke fracties zonder … Verder lezen →

Stopzettingsmeerwaarde op een gebouw dat niet is afgeschreven

In een vorig artikel hadden we het over de tegenslagen van een belastingplichtige die een gebouw had verkocht waarin hij zijn beroepsactiviteit had uitgeoefend, maar waarop hij geen fiscale afschrijvingen had gedaan. … De administratie had de op dat gebouw gerealiseerde meerwaarde evenwel belast tegen 16,5 % en de belasting werd … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier