Personenbelasting: hoe geeft u een hypothecaire lening aan?

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de toekenning van belastingvermindering voor leningen die werden aangegaan voor de aankoop of renovatie van de eigen woning. … Het Vlaams gewest besliste om het oude federale systeem te hervormen, het Brussels Hoofdstedelijk gewest gaat het vanaf 2017 gewoon afschaffen en het … Verder lezen →

Een onderneming terugkopen inclusief een rekening-courant credit

Het gebeurt niet zelden dat een vennootschap waarvan de aandelen of deelbewijzen worden verkocht op het passief van de balans een rekening-courant credit heeft staan die de overdrager overlaat aan de overnemer van het sociaal kapitaal. … Dat zorgt volgens ons voor verschillende problemen: … 1- Als de rekening-courant credit niet werd … Verder lezen →

Als beroepskosten aftrekbare bedragen geboekt in de balansen afgesloten op 31.12.2015 voor de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2016

De bedragen die in de op 31 december 2015 afgesloten balansen zijn geboekt voor de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2016, als beroepskosten1 mogen worden beschouwd in de mate dat zij niet meer bedragen dan: … - 18,8 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2015 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel … Verder lezen →

Afschrijvingsduur van zonnepanelen

De afschrijvingsduur van materiële vaste activa is vaak een bron van discussie met de administratie. … De ComIB bevatten weliswaar normen die de belastingadministratie aanvaardt, maar sommige van haar ambtenaren wijken er wel eens van af door zich te baseren op het feit dat de afschrijving moet overeen moet stemmen met de werkelijke … Verder lezen →

Afschrijven van gebouwen: welk tarief moet worden toegepast?

Art.61 wib/92 stelt dat "afschrijvingen als beroepskosten moeten worden aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan … Verder lezen →

Betalingen in euro afronden: effect op de verschuldigde btw

In een artikel van eind oktober 2014 bespraken we de mogelijkheid voor winkeliers om betalingen af te ronden tot 5 cent erboven of eronder. … We becommentarieerden het financieel en boekhoudkundige aspect van de maatregel. … Een betaling afronden heeft ook een effect op het bedrag van de verschuldigde btw … Verder lezen →

EBIT/EBITDA definities

Als je de economische en financiële media erop naleest, gaat er geen dag voorbij of men heeft het over de begrippen EBIT/EBITDA om de prestaties van al dan niet beursgenoteerde ondernemingen te becommentariëren. … De Europese Commissie diende onlangs een voorstel van een antibelastingontwijkingsrichtlijn in waarin staat dat leenlasten … Verder lezen →

Herwaarderingsmeerwaarden en liquidatiereserve

In zijn bericht van 2011/14 ging de Commissie Boekhoudkundige Normen uitvoerig in op de kwestie van de herwaarderingsmeerwaarden. … Een herwaarderingsmeerwaarde is een correctie van de waarde van onroerende activa wanneer hun boekhoudkundige waarde aanzienlijk wordt ondergewaardeerd ten opzichte van hun marktwaarde … Verder lezen →

Beroep op vermoedens om de belastbare basis te bepalen: er zijn grenzen

Wanneer de administratie een belastingplichtige ervan verdenkt zijn omzet te hebben ondergewaardeerd of over te zijn gegaan tot aankopen in zwart voor zijn activiteit, beschikt ze over de mogelijkheid om de belastbare basis van de belastingplichtige te verhogen. … Maar hoe doet ze dat? In wezen is de werkelijke omzet immers ongekend … Verder lezen →

100 % elektrische wagen en aftrek tegen 120 %

Een vennootschap koopt een 100 % elektrische wagen, met dus 0 % CO2-uitstoot. … Op grond van artikel 198bis, 1°, a) WIB 92 heeft hij dus recht op een aftrek van 120 % op alle kosten van dat voertuig. … Dat geldt voor de afschrijving van de aankoopprijs, de belastingen, de verzekeringen en het onderhoud … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier