Btw-vrijstellingsregeling: uitbreiding tot de volledige Europese Unie op 01.01.2025

In het Publicatieblad van de Europese Unie werd een Verordening van 16.11.2021 gepubliceerd, die voor alle lidstaten van kracht wordt op 01.01.2025. … Ze bestaat erin dat elk van de lidstaten ertoe verplicht wordt om aan buitenlandse ondernemers, gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie, het voordeel toe te kennen van de … Verder lezen →

WVV en WIB/92: wat met de microvennootschappen?

Een aantal jaar geleden hanteerde het wetboek van de inkomstenbelastingen een eigen definitie van de kmo's, die deze ondernemingen bijvoorbeeld recht gaf op het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, een verhoogde investeringsaftrek of verhoogde aftrek voor risicokapitaal … Verder lezen →

Voorlegging op een elektronisch platform van de belastingadministratie van de documenten op een digitale drager: de belastingcontrole ziet er vanaf 2021 totaal anders uit

Onverminderd het recht van de belastingplichtige om mondelinge inlichtingen te vragen of te geven, heeft de voorlegging van boeken en bescheiden voor de natuurlijke personen en rechtspersonen eveneens betrekking op de terbeschikkingstelling van die boeken en bescheiden via een beveiligd elektronisch platform van de FOD Financiën … Zo luidt … Verder lezen →

Aftrek van wagenkosten: revolutionair wetsontwerp ingediend bij het Parlement

De regering heeft beslist om het Belgische wagenpark te vergroenen. Daarvoor diende ze bij het Parlement een wetsontwerp in, dat de aftrek steeds sterker zal wijzigen, met een apotheose in 2026. … Merken we meteen op dat dit ontwerp slechts bindend is voor de volgende regering, die het uiteraard net zo goed weer kan afbouwen als ze niet … Verder lezen →

Vergoedingen voor verblijfkosten in België

De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België, zijn, onder bepaalde voorwaarden, een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent … Verder lezen →

Jaarrekeningen in PDF zullen aan rekenkundige en logische controles onderworpen worden

Het koninklijk besluit van 29 september 2021 wijzigt het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande rekenkundige en logische controles van de neer te leggen jaarrekening en het gebruik van de eBox door de Nationale Bank van België … Verder lezen →

Rentevoet 2021 op rekening-courant met creditsaldo

Hoewel de rentes die bankinstellingen hanteren om uw deposito's te vergoeden, bijzonder laag loggen, kan het voordelig zijn om in de vennootschap te beschikken over een rekening-courant met creditsaldo en deze te vergoeden. … Oordeel zelf. … Al jarenlang raken de belastingplichtigen het met de ambtenaren van de administratie maar niet … Verder lezen →

De afschaffing van de forfaitaire btw-regeling

Vanaf 01.01.2022 kunnen beginnende zelfstandigen niet langer een beroep doen op de forfaitaire btw-regeling. Vanaf 01.01.2028 zullen alle forfaitaire btw-regelingen verdwenen zijn. … Ter herinnering, de forfaitaire regeling bestaat erin dat de omzet niet op basis van de verkopen wordt bepaald, maar op basis van de aankopen … Verder lezen →

Wat is het verschil tussen een kermis en een attractiepark. Quid de BTW?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich op 9 september 2021 uitgesproken over de uitlegging van artikel 98, § 2, van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. … Phantasialand exploiteert een attractiepark in Duitsland … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier