Bewaren van boeken en boekhoudkundige documenten: voortaan niet langer dan 7 jaar

Het bewaren van boeken en boekhoudkundige documenten berust in België op verschillende wetgevingen. … Zo moet men het wetboek van inkomstenbelastingen, het btw-wetboek en de wet van 7 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen respecteren. … Het probleem is dat deze wetgevingen verschillende termijnen … Verder lezen →

Orderrekeningen, resultatenrekeningen en derderekeningen: drie erg verschillende begrippen

De rekeningen van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn de rekeningen waarin de rechten en verplichtingen zijn opgenomen die het bedrag of de consistentie van het vermogen van een vennootschap kunnen wijzigen omdat deze gevolgen onderworpen zijn aan de realisatie van voorwaarden of latere verrichtingen" (Traité de … Verder lezen →

Onroerende werken en inhouding van een waarborg: wanneer is de btw verschuldigd?

Overeenkomstig artikel 22 van het BTW-Wetboek wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. Wordt de prijs of een deel ervan vóór dat tijdstip gefactureerd of ontvangen, dan wordt de belasting evenwel over het gefactureerde of ontvangen bedrag opeisbaar … Verder lezen →

Dubbele beroepsactiviteit: hoe zit het met de overgedragen verliezen en de investeringsaftrek?

Heeft een belastingplichtige als hij twee verschillende beroepsactiviteiten uitoefent onder het statuut van zelfstandige die echter onder een andere inkomstencategorie valt (exploitatiewinsten, winsten of vergoeding van een bedrijfsleider) het recht om zijn beroepsmatige verliezen te verrekenen en de investeringsaftrek voor verlieslatende … Verder lezen →

Inrichting van parkeerplaatsen in het bedrijf: fiscaal regime vanuit het standpunt van de btw en de inkomstenbelastingen

Wanneer een bedrijf parkeerplaatsen voorziet voor haar hoofd- of exploitatiezetel, hoe moeten die aftrekken dan behandeld worden vanuit het standpunt van de btw en vanuit de inkomstenbelastingen? … Eerste vraag die men zich moet stellen:Welk btw-regime moet het bouwbedrijf hanteren?Toepassing van de btw (21%) of btw van medecontractant? … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier