Het maandelijks overzicht van uw creditkaart: fiscaal toegelaten bewijs?

Volgens art. 49 WIB/92 moeten beroepskosten verantwoord worden door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. … In art. 49/19 van zijn commentaar beschouwt de administratie dat dit bewijs kan geleverd worden door: … - … Verder lezen →

Vergoedingen en terugbetaling van bijkomende kosten die naar aanleiding van de verplaatsing van de exploitatiezetel zijn gedragen

De vergoeding die aan bepaalde werknemers wordt toegekend bij wijze van terugbetaling van de bijkomende verplaatsingskosten die zij naar aanleiding van de verplaatsing van de exploitatiezetel hebben gedragen, wordt aangemerkt als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever in de zin van artikel 31, tweede lid, 1°, in fine, van het … Verder lezen →

Terbeschikkingstelling van een voertuig aan een werknemer: in welk rooster op fiche 281.10 moet het voordeel van alle aard worden aangegeven?

Wanneer de werkgever een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer, komt daar voor deze laatste een voordeel van alle aard uit voort. … De voordelen van alle aard moeten verschijnen op fiche 281.10 die de werkgever ieder jaar opmaakt en aan zijn werknemer overhandigt zodat hij zijn belastingaangifte kan invullen … Verder lezen →

Huisraad of werken in onroerende staat?

De toepassing van het tarief van 6% op werken in onroerende staat in woningen van meer dan 5 jaar oud zorgt in een aantal gevallen voor interpretatieproblemen. … Vallen bijvoorbeeld een garage, een oprit, een poort aan de toegang tot het eigendom, een zwembad, een uitgeruste keuken, kasten of berging onder de notie van werken in … Verder lezen →

Snackbars, pitatenten, sandwichb+ars enzovoort: hoe zit het met de facturatieverplichtingen?

Een sandwich, een pita of een pakje frieten kopen is voor de meesten onder ons een doodnormale handeling. Voor de uitbater is die gewone handeling redelijk ingewikkeld, vooral inzake de btw-verplichtingen. … Sommige klanten consumeren immers ter plaatsen en anderen eten het elders op. … Daarom publiceerde de btw-administratie op 27 … Verder lezen →

Termijn voor herbelegging van meerwaarden: een jaar extra in geval van gedwongen meerwaarden in vergelijking met de vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden

Een fabriekshal gaat op in vlammen. De eigenaar die de hal gebruikte voor beroepsdoeleinden ontvangt een schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij waarvan het bedrag hoger is dan de fiscale restwaarde van de fabriekshal. Het verschil tussen de schadevergoeding en de fiscale restwaarde vormt dus een gedwongen meerwaarde … Verder lezen →

Verkeersbelating – Rechtzetting van de fiscale administratie

Recente persartikelen verwijzen naar een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (nvdr: 30.06.2008) dat stelt dat de vestiging en bijgevolg de inning van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling niet wettelijk zouden gebeuren. … De administratie is het geenszins eens met dit standpunt en is van oordeel … Verder lezen →

Terugvordering van de in het buitenland betaalde BTW

De BTW die betaald werd, of het nu in België is of in het buitenland, is slechts terugvorderbaar door BTW-plichtigen, dat wil zeggen door personen, natuurlijke of rechtspersonen, die een beroepsactiviteit uitoefenen waarbij zij de BTW verschuldigd zijn voor de leveringen en diensten … Verder lezen →

Aanvullende gemeentelijke opcentiemen : een parlementair initiatief dat de gemeenten ter hulp snelt

De Minister van Financiën Didier Reynders had de neerlegging van een wetsontwerp aangekondigd om de gemeenten te « redden » die hun aanvullende gemeentebelastingen laattijdig hadden gestemd. … Ondanks een beslissing genomen in de ministerraad op 18 april jl., is door de regering geen enkel wetsontwerp in het Parlement neergelegd, … Verder lezen →

Aftrek van autokosten in functie van CO2-uitstoot: de boetes zijn op komst

De aftrek van autokosten in de vennootschap beantwoordt sinds 01.04.2007 voor nieuwe voertuigen en sinds 01.04.2008 voor alle voertuigen aan een nieuwe beperkingsregeling die varieert in functie van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig (nieuw art. 198bis WIB/92). … De beroepskosten met betrekking tot het gebruik van die voertuigen … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier