Afschrijving van bijkomende kosten op een nieuwbouw

Krachtens artikel 61/205 van de administratieve commentaar kan het gedeelte van de aanschaffings- of beleggingswaarde dat overeenstemt met het totale bedrag van de bijkomende kosten worden afgeschreven, ofwel ineens (afschrijvingspercentage = 100 %) tijdens het (boek)jaar waarin de kosten zijn gedaan, ofwel bij gelijke fracties zonder … Verder lezen →

Stopzettingsmeerwaarde op een gebouw dat niet is afgeschreven

In een vorig artikel hadden we het over de tegenslagen van een belastingplichtige die een gebouw had verkocht waarin hij zijn beroepsactiviteit had uitgeoefend, maar waarop hij geen fiscale afschrijvingen had gedaan. … De administratie had de op dat gebouw gerealiseerde meerwaarde evenwel belast tegen 16,5 % en de belasting werd … Verder lezen →

Investeren in huurwoningen: fiscale gevolgen

In volle subprimecrisis, de problemen rond hypotheekleningen en de ineenstorting van de beurzen is het interessant om te wijzen op het belang van investeringen in huurwoningen. … We laten gestructureerde producten zoals onroerende beveks en vastgoedvennootschappen terzijde … Verder lezen →

Wordt een studio die beroepsmatig gebruikt wordt in de btw-wetgeving aangemerkt als een privéwoning?

Voor alle beoefenaars van beroepen die de veiligheid en gezondheid van de bevolking moeten garanderen zijn er verplichte wachtdiensten. … Het meest voor de hand liggende voorbeeld zijn brandweermannen die 24/24 en 7/7 klaar moeten staan. In de brandweerkazerne zijn er slaapzalen of rustplaatsen voorzien waar brandweermannen met … Verder lezen →

IAS 39 en IFRS 7: wijziging door de Europese Commissie

Het publicatieblad van de Europese Unie dd.16.10.2008 publiceert een verordening nr.1004/2008 dd.15.10.2008 tot wijziging van verordening nr.1725/2003 betreffende normen IAS 39 en IFRS 7. … Op 13 oktober 2008 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) wijzigingen goedgekeurd in International Accounting Standard (IAS) 39 … Verder lezen →

De gevolgen van de ‘redelijke' termijn om een fiscaal geschil te beslechten

Het is voor niemand een geheim dat wanneer er een bezwaar wordt ingediend door een belastingplichtige of er een verzet tegen een dwangbevel wordt ingediend door een btw-plichtige, de termijn waarbinnen een definitieve beslissing moet vallen soms 5 jaar kan duren. … In die termijn hangt de belastingplichtige en de btw-plichtige het … Verder lezen →

Cateringkosten: restaurant of niet?

Een vennootschap heeft als activiteit de organisatie en productie van voorstellingen, in het bijzonder muziek-, toneel en dansvoorstellingen. … De belastingambtenaar was van oordeel dat de cateringkosten aftrekbaar zijn ten belope van 50 %, krachtens artikel 53, 8°, van het WIB 1992, zoals dat van toepassing was op het moment van de … Verder lezen →

Inkomsten van artiesten en de btw

De inkomsten van artiesten en auteurs zijn de laatste tijd serieus geslonken. … Sinds aanslagjaar 2009 worden auteursrechten beschouwd als roerende inkomsten waarop 15% wordt ingehouden in zoverre de auteur niet meer dan 50.000 euro auteursrechten per jaar ontvangt. … Podiumartiesten die, zoals voorzien door art … Verder lezen →

Materieel verhuren aan zijn vennootschap : fiscale gevolgen

Bepaalde bedrijfsleiders zijn geneigd om de beroepsinkomsten die zij uit hun vennootschap halen te verhogen door uitrusting die hen persoonlijk toebehoort aan hun vennootschap te verhuren (voorbeeld : informaticamateriaal, telefonisch materieel, machines, gereedschap, enz … ) … Aangezien ontvangen huur geen beroepsinkomsten zijn, kan … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier