Ecocheques

Men heeft niet moeten wachten op de komst van de Franstalige ecologisten in de Brusselse en Waalse regeringen voor de komst van een nieuwe vorm van vergoeding. … De sociale partners hebben op 20.02.2009 een akkoord gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) dat het gebruik van ecocheques toelaat … Verder lezen →

Participatiefonds doet afstand van schuldvordering voor ‘werklozenlening'

Het is voor niemand een geheim dat het aantal zelfstandigen in België het afgelopen jaar is gestegen. De verschillende tewerkstellingsorganisaties in de gewesten hebben mechanismen geïnstalleerd voor werklozen die zelfstandig aan de slag willen gaan in plaats van eindeloos op zoek te (blijven) gaan naar een onzekere baan als loontrekkende … Verder lezen →

Beveiligingskosten en aftrek ten belope van 120%

Sinds 1 januari 2009 zijn de beveiligingskosten die een werkgever of een groep werkgevers dragen ten belope van 120% aftrekbaar van hun belastbare beroepsinkomsten. … De bepaling werd opgenomen in artikel 64ter WIB/92 dat aangeeft wat men moet verstaan onder beveiligingskosten: … « a) de abonnementskosten voor de aansluiting op … Verder lezen →

Kan een commerciële vennootschap onderworpen worden aan de rechtspersonenbelasting?

Artikel 220, 3° WIB/92 bepaalt dat aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen "de rechtspersonen die in België hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer hebben en geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, of ingevolge artikel 181 en 182 … Verder lezen →

Caisse d'Investissement de Wallonie versus ARKimedes

Eind 2003 stemde het Vlaams parlement een decreet van 10.12.2003 met betrekking tot de Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen, beter bekend onder de naam ARKimedes. … Aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen die zich inschrijven op een ARKimedes-aandeel of -aandelenfonds genieten van een belastingvermindering van … Verder lezen →

Fiche 281.50 voor een gratis reis: op wiens naam moet ze opgemaakt worden?

Uw onderneming oefent activiteiten uit in een domein waarbinnen de leveranciers hun aankopen verrichten via incentives, zoals bijvoorbeeld een autoconcessiehouder die in functie van het behaald resultaat recht heeft op een of meerdere dagen verblijf in Monaco om de Grand Prix van de Formule 1 bij te wonen … Verder lezen →

De gevolgen van het niet aanpassen door een coöperatieve vennootschap van zijn statuten inzake minimumkapitaal

In het verleden kon men een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten zonder minimumkapitaalvereiste. … Men deed hiervoor een beroep op de formule van de coöperatieve vennootschap: beperkte aansprakelijkheid voor het geplaatst kapitaal/geen minimumkapitaal. Men zat op rozen, en er dook een indrukwekkend aantal coöperatieve … Verder lezen →

Activa verkregen om niet: interacties tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht?

Over het advies van de Commissie Boekhoudkundige Normen is al heel wat geschreven. Het gaat om de "bepaling van de aanschaffingswaarde van activa die verkregen worden hetzij onder bezwarende titel, hetzij om niet." … Dit advies dateert van 2001 en introduceerde in het Belgische boekhoudrecht een uitzondering op het principe van de … Verder lezen →

Relanceplan : energiebesparende maatregelen

De regeling van de energiesbesparende maatregelen is niet nieuw. Deze bestaat al even. De voorbije jaren is de regeling zelfs alsmaar uitgebreid. … Niet enkel het milieu vaart er wel bij. Wie zijn ‘groene uitgaven' dermate regelt zorgt er niet zelden voor dat de opbrengst geld opbrengt of anders gezegd op korte termijn meer opbrengt … Verder lezen →

Inbrengbare schenkingen

Een goed in de nalatenschap inbrengen betekent dat men bepaalde goederen die uit het vermogen van de overledene waren verdwenen fictief weer in dat vermogen inbrengt. Om het evenwicht tussen de erfgenamen te herstellen moeten ze alles wat ze hebben gekregen in de nalatenschap inbrengen … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier