Aftrek van de btw op de verkoopkosten door een vastgoedontwikkelaar

Indien een vastgoedontwikkelaar appartementen verkoopt in een gebouwd onroerend goed, verkocht hij tot een aantal jaar geleden het grondgedeelte met toepassing van de registratierechten en het gebouw met toepassing van de btw. … Vanaf 01.01.2011 worden de erbij behorende gronden die op hetzelfde moment worden geleverd als het gebouw, door … Verder lezen →

Liquiditeitstest en alarmbelprocedure

Indien de nettoactiva van een vennootschap lager liggen dan haar maatschappelijk kapitaal, of zelfs negatief zijn, moet het beheersorgaan maatregelen nemen zodat de algemene vergadering van de situatie op de hoogte wordt gebracht en beslissen of de maatschappelijke activiteit al dan niet wordt voortgezet … Verder lezen →

Waar moet het voormalige volstorte kapitaal in een bv worden geboekt, nu het nieuwe WVV van kracht is?

Sinds de vankrachtwording van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zijn de begrippen geplaatst kapitaal en volstort kapitaal in de bv verdwenen en werden ze vervangen door eigen vermogen. … Artikel 27 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen bepaalt het … Verder lezen →

Aanvraag tot vrijstelling voor toekomstige verliezen (’carry-back’)

Voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, kan een vennootschap aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbaar tijdperk … Verder lezen →

Landbouwdiensten en verhuring van landbouwmateriaal: btw-tarief

Rubriek XXIV van tabel A van het KB20btw voorziet in een tarief van 6% voor landbouwdiensten. … Onder landbouwdiensten dient men bebouwingswerkzaamheden, oogstwerkzaamheden en teeltwerkzaamheden te verstaan, met uitsluiting van: … a) diensten met betrekking tot dieren die niet bedoeld zijn in rubriek I; … b) tuincentra … Verder lezen →

Het begrip belaste reserves in de zin van artikel 537 wib/92

U herinnert zich vast nog wel medio 2013, toen de regering een uitzonderlijk maatregel invoerde om de reserves die kmo's in de loop der jaren hadden opgebouwd, te ‘redden' teneinde ze niet te onderwerpen aan de roerende voorheffing van 25%, omdat de liquidatiebonussen gewone dividenden werden … Verder lezen →

Een niet-betaalde bezoldiging bedrijfsleider boeken als toe te rekenen kosten: nog meer fake news

Volgens geruchten die ontstonden bij het uitbreken van de economische crisis naar aanleiding van de Covid-19-pandemie, zou het interessanter zijn om de bezoldiging van de bedrijfsleider die niet kan worden betaald, te boeken als toe te rekenen kosten, eerder dan ze in te schrijven op het passief in de balans van de rekening-courant … Verder lezen →

Het btw-voorschot voor de maand december wordt opgeschort voor 2020

In principe zijn de btw-kwartaalaangevers, maar ook de maandaangevers, ertoe gehouden om ten laatste op 24.12.2020 een voorschot te betalen op de btw die ten laatste tegen 20.01.2021 dient te worden voldaan. Dit houdt verband met de btw van de maand december (maandaangevers) of van het vierde kwartaal, dat loopt van 01.10.2020 tot 31.12 … Verder lezen →

E-commerce: het Moss-systeem wordt uitgebreid

Het Moss-systeem (Mini One Stop Shop) werd op Europees niveau ingevoerd om de verplichtingen van btw-plichtigen te vereenvoudigen die grensoverschrijdende verrichtingen uitvoeren met particulieren van andere lidstaten. … Zij dienden zich van tevoren als btw-plichtige te laten registeren in het land van hun klant, wat het een en ander flink … Verder lezen →

Wagenkosten die worden terugbetaald aan een vennootschap die het voertuig ter beschikking stelt, zijn volledig aftrekbaar door die vennootschap

Artikelen 66 en 198 WIB/92 beperken de aftrek van de wagenkosten volgens een coëfficiënt die afhangt van de CO2-uitstoot van het voertuig. … De nrs. 66/41 en 195/109, Com.IB 92, bepalen dat het om dubbele belasting te vermijden past om het gedeelte van de kosten met betrekking tot het gebruik van een voertuig door een derde, niet te … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier