Bedrijfsvoorheffing niet ingehouden op een voordeel van alle aard: hoe moet die berekend worden?

We nemen het volgende voorbeeld dat we reeds aanhaalden in een vorig artikel. Een vennootschap kent een voordeel van alle aard toe aan een van zijn bedrijfsleiders of werknemers en geeft dit voordeel aan op de fiscale fiche 281, maar ze laat na de bedrijfsvoorheffing op dat voordeel in te houden … Verder lezen →

Het elektronisch bewaren van boekhoudkundige documenten

Is het toegestaan om boekhoudkundige documenten elektronisch bij te houden? … Sinds de afschaffing van het handelsregister en de vervanging door het ondernemingsloket en de kruispuntbank is de verplichting om de boeken te laten viseren, quoteren en paraferen afgeschaft. Niemand doet z'n boekhouding nog manueel … Verder lezen →

Internet voor iedereen omgedoopt tot Start2surf@home ...

De Belgische fiscale wetgeving begint steeds meer te lijken op een amalgaam van op elkaar gekleefde pleisters. Het volgende voorbeeld doet daar geen afbreuk aan. … Om het gebruik van internet onder gezinnen te verspreiden had de regering een maatregel ingevoerd die ze ‘internet voor iedereen' had gedoopt en die erin bestond een … Verder lezen →

Voordelen van alle aard die niet of niet geheel zijn aangegeven: enkele agenten van de fiscus willen dubbel belasten

We hoorden van een wijziging in de administratieve praktijken die gelanceerd werd door een controleur van de AOIF die we hier niet bij naam zullen noemen. Een plaatselijke verantwoordelijke van de AOIF heeft er bij afwezigheid van een aangifte van voordelen van alle aard of een vermeerdering ervan tijdens een controle niets beter op gevonden … Verder lezen →

Boekhoudkundig en fiscaal regime van actiefbestanddelen van vennootschappen die gedeeltelijk privaat worden aangewend

Als een activabestanddeel dat door een bedrijfsleider of een werknemer van de vennootschap in beperkte mate of tijdelijk privaa wordt aangewend door de fiscus wordt belast als voordeel van alle aard in hoofde van de genieter, kan nuttig verwezen worden naar advies 128/8 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (Bulletin CBN, nr … Verder lezen →

Kapitaalaftrek met als enig doel fiscale optimalisatie

De belastingadministratie publiceerde op 22.07.2009 een circulaire waaruit blijkt dat ondanks de hoge zomertemperaturen de fiscus niet met vakantie is. … Een onderneming was van plan om haar kapitaal te verminderen door het te verrekenen op de belaste reserves die voordien in de boekhouding waren ingeschreven, gecompenseerd door een … Verder lezen →

Inbreng in vennootschap van goederen uit een stopzetting van een beroepsactiviteit: fiscaal regime in hoofde van de inbrenger

Een erg interessante en praktische kwestie: ik zet mijn activiteiten als natuurlijke persoon stop en breng ze onder in een vennootschap waarbinnen ik mijn beroepsactiviteiten verderzet. … We onderzoeken hier de kwestie van de inbreng van materiële elementen in deze vennootschap … Verder lezen →

Het weglaten uit de aangifte van nalatenschap van bepaalde goederen: het Grondwettelijk Hof roept de wetgever tot de orde

De aangifte van nalatenschap is een verplichting die rust op de schouders van de erfgenamen van overledene. Deze operatie is niet zonder risico. … Wanneer de erfgenamen immers vergeten om goederen (andere dan onroerende) niet aan te geven in de aangifte van nalatenschap, kunnen ze aankijken tegen een boete gelijk aan twee keer de … Verder lezen →

Overdraagbaarheid van niet-afgetrokken notionele interesten: LIFO of FIFO?

Volgens artikel 205quinquies WIB 62 "wordt indien er voor een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst is om de aftrek voor risicokapitaal in mindering te kunnen brengen, de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de zeven volgende jaren … Verder lezen →

Eerste commentaar op de circulaire Cobelfret

In de pers zijn de gevolgen voor de federale begroting van het arrest van het EHvJ van 12.02.2009, beter bekend onder de naam van het ‘arrest Cobelfret', reeds overvloedig besproken. … Omdat het Europees Hof van Justitie België heeft veroordeeld voor zijn weigering om de overdracht van niet-afgetrokken DBI-overschotten toe te laten, … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier