NBB - kosten voor de openbaarmaking - vennootschappen en zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen … In toepassing van artikel 178, § 3, vierde lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden de kosten voor … Verder lezen →

De belastingen op inkomsten: we gaan de buikriem moeten aanhalen

We hebben herhaaldelijk gewezen op de maatregelen die de ministerraad op 13 11 jongstleden heeft genomen (verhoging van de waarde van een voordeel van alle aard voor de levering van elektriciteit en verwarming evenals de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, een stevige bezuiniging door een verregaande beperking van het maximumtarief … Verder lezen →

Nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening" en "Verkort model van jaarrekening" voor ondernemingen opgesteld door de Nationale Bank van België

In toepassing van artikel 174, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, maakt de Nationale Bank van België het bestaan bekend van een nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening" en "Verkort model van jaarrekening", opgesteld ten behoeve … Verder lezen →

Beroepsverliezen in het kader van een bijkomende activiteit of bijberoep

De beroepsverliezen in het kader van de uitoefening van een bijberoep stellen de belastingadministratie vaak voor een conceptueel probleem. Waarom zou men een verlieslatend bijberoep uitoefenen, als men een winstgevende hoofdactiviteit uitoefent? … Conceptueel gezien gaat het slechts om een theoretische beschouwing, maar de fiscale … Verder lezen →

Verlaagd btw-tarief in de bouwsector en in de horeca

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de BTW-verlaging in de bouw naar 6% tot 31 december 2010 verlengt. Die verlaging kadert in de maatregelen van het herstelplan van de regering om de bouw en de levering van nieuwe woningen te stimuleren (zie … Verder lezen →

Btw: nieuwe regels voor plaatsbepaling van B2B-leveringen vanaf 1 januari 2010

Het nieuwe artikel 21 btw-wetboek heeft alleen nog betrekking op de levering van diensten tussen btw-plichtigen (B2B), want de regels voor geleverde diensten tussen een btw-plichtige en een niet-belastingplichtige (B2C) werden ondergebracht in een nieuw artikel 21bis btw-wetboek … Verder lezen →

Wat met de aftrek van de aankoop van een bos bloemen voor de begrafenis van een familielid van een bedrijfsleider of werknemer?

Er zijn van die ongelukkige gebeurtenissen in het leven waarin men wordt verwacht steun of medeleven te betuigen aan een medewerker met zijn of haar verlies. … Wanneer die medewerker een familielid verliest, zal een werkgever een bos bloemen neerleggen om zijn steun en medeleven te betuigen … Verder lezen →

Investeringsreserve en aftrek van de notionele intrest

Art. 205novies wib/92 bepaalt dat indien de vennootschap een vrijgestelde investeringsreserve als bedoeld in artikel 194quater wib/92 aanlegt gedurende een belastbaar tijdperk, de aftrek van de notionele intrest niet van toepassing is voor dit belastbaar tijdperk alsmede voor de twee daarop volgende belastbare tijdperken … Verder lezen →

Bedrijfsauto's redden federale begroting: een goed of een slecht idee?

Gelet op de crisis, het begrotingstekort en de enorme schuldenlast van de Staat moesten er oplossingen worden gevonden. De belastingen zijn een onuitputtelijke bron van inkomsten, maar daar gaat ook een ideologie mee gepaard. De regering zit in het nauw en moet keuzes maken: de rijken belasten, de inkomsten uit arbeid niet nog meer belasten, … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier