Zetelverplaatsing naar België: model van staat van activa en passiva bij immigrerende vennootschappen

De Commissie voor boekhoudkundige normen werd door de Nationale Bank van België (hierna: NBB) recentelijk om advies gevraagd over het model van de staat van activa en passiva die de vermogenstoestand weergeeft van de immigrerende vennootschappen op het ogenblik van hun omzetting (openingsbalans) … Verder lezen →

Het BTW Wetboek zal aangepast worden inzake de regeling op afstandsverkopen

De ministerraad heeft op 11 december 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het BTW Wetboek wat betreft de regeling die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten. … Het bevat talrijke wijzigingen in het BTW Wetboek, in het kader van een fundamentele hervorming … Verder lezen →

De nieuwe wederopbouwreserve

De wet houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 01.12.2020. Ze voegt een nieuw artikel 194quater/1 toe aan het WIB/92. … Door de coronacrisis maken veel vennootschappen momenteel verlies, waardoor hun eigen vermogen wordt aangetast … Verder lezen →

Uitvoering circulaire vrijstelling van btw in het kader van psychologie, orthopedagogie en psychotherapie opgeschort

De uitvoering van de circulaire over de vrijstelling van btw in het kader van de psychologie, de orthopedagogie en de psychotherapie(externe link) wordt opgeschort. De circulaire wordt geacht niet te hebben bestaan. … Dit heeft enkel gevolgen voor de personen die op 1 september 2016 al psychotherapie uitoefenden, maar die op basis van de … Verder lezen →

Verplichting tot motivering van een bericht van wijziging: wat met de vermelding in artikel 207 WIB/92?

Tijdens een belastingcontrole had de ambtenaar van de administratie een huuruitgave verworpen omdat er sprake was van een privégedeelte in hoofde van de zaakvoerder voor de bewoning van het onroerend goed. … Hij had die afwijzing toegevoegd aan de situatie van de reserves. … Hij had tevens vermeld dat er geen enkele aftrek kon worden … Verder lezen →

Invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen

Het Staatsblad van 01.12.2020 publiceerde een wet houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen uitgesproken. … Gelet op de crisissituatie veroorzaakt door Covid-19, werden drie maatregelen uitgewerkt ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen … Verder lezen →

De prestaties van influencers

Met de komst van de sociale netwerken ontstond er ook een nieuwe activiteit, die van influencer. … Het gaat daarbij om een persoon die advies en tips geeft op sociale netwerken en die gevolgd wordt door followers van wie het aantal al snel kan oplopen tot in de duizenden. … Voor marketingprofessionals zijn die influencers een nieuwe … Verder lezen →

Indexering fiscale aftrekposten bevroren voor 4 jaar

In een vorige nieuwsbrief deelden we u de maatregelen mee die de regering in haar ontwerp van programmawet wil opnemen. … Het bevriezen van de indexering is een maatregel die werd geselecteerd om de buitensporige uitgaven door de coronapandemie te ‘financieren'. … De regering had evenwel meegedeeld dat ze niet van plan was nieuwe … Verder lezen →

Jaarrekeningen en ontbinding van de vennootschap

In een vorig artikel stelden we vast dat indien een vennootschap in vereffening gaat, ze een belastingaangifte in de vennootschapsbelasting moet indienen voor de rekeningen die worden afgesloten op het moment van de opening van de vereffening. … Die verplichting vloeit voort uit artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier