Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie

In een ontwerpadvies publiceerde de CNB op haar website een voorstel voor de boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie. … Dit advies verschilt van het vorige van 2012/2, dat de situatie beschreef waarin een verhuurder bij het onderhandelen van een nieuwe huurovereenkomst of de … Verder lezen →

Vennootschappen, vzw's en stichtingen moeten tegen uiterlijk eind augustus het UBO-register aanvullen

Het UBO-register is de databank van de fiscus waarin alle Belgische vennootschappen, vzw's en stichtingen de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden' (UBO) opgenomen moeten worden. Het gaat dan in principe om de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 25% van de stemrechten of van het … Verder lezen →

Btw - Registratiemodule van One Stop Shop (OSS) beschikbaar

De registratiemodule van het éénloketsysteem One Stop Shop (OSS) is nu beschikbaar. … Daarmee kunnen btw-plichtigen vanaf 1 juli 2021 de nieuwe btw-regelingen OSS toepassen. … Via deze module kunt u uw onderneming registreren als ze: … telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten levert aan … Verder lezen →

De persoonlijke bijdrage voor een voertuig mag door de werkgever worden afgetrokken van de VU

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer of zaakvoerder een persoonlijke bijdrage betaalt voor de terbeschikkingstelling van een voertuig door zijn werkgever, hetzij via een betaling of door de belasting van een voordeel alle aard. … De belastingadministratie was al te lang van mening dat de werkgever van die bijdrage geen negatieve VU kon … Verder lezen →

Professionals zullen met de FOD Financiën communiceren over een beveiligd elektronisch platform

De wet van 26 januari 2021 houdt de dematerialisatie van de relaties in tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en de wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten. … Deze tekst streeft de digitalisering van de FOD Financiën na … Verder lezen →

Werken in onroerende staat voor eigen rekening uitgevoerd in het kader van een vrijgestelde activiteit: wat met de btw?

Sommige mensen zweren bij bakstenen: ze kopen panden aan om ze te renoveren, verbouwen ze zelf en verhuren ze vervolgens aan particulieren. … In eerste instantie gaat men er uiteraard vanuit dat dit niets te maken heeft met de btw. … Behalve dan dat... als er in geen enkel stadium btw werd afgetrokken, dit niet wegneemt dat indien de … Verder lezen →

Vrije toegang verschaffen tot de beroepslokalen: ja, maar niet gelijk hoe

Zowel het Wetboek van inkomstenbelastingen (art.319) als het btw-wetboek (art.63) bevatten gelijkaardige bepalingen die aangeven dat de belastingplichtigen de ambtenaren van de fiscus toegang moeten verschaffen tot hun beroepslokalen zodat die laatsten er boeken en bescheiden kunnen onderzoeken … Verder lezen →

VAA voertuig in 2021: een explosie?

Onder de invloed van de elektrische en herlaadbare hybride voertuigen en de nieuwe geldende regels, is de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe voertuigen die in 2020 werden ingeschreven, gedaald met 8%. … Dat nieuws heeft onvermijdelijk een impact op de berekening van het voordeel alle aard, omdat het wordt gebruikt bij de berekening van … Verder lezen →

Controleverslag beschikbaar in MyMinfin

In het kader van haar missie, voert de FOD Financiën gerichte controles uit op de fiscale situatie van belastingplichtigen. … Na afloop van de controle, stellen we een verslag op over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en, indien van toepassing, het resultaat van de controle … Verder lezen →

Levering van afhaalmaaltijden in 2021: welk btw-tarief?

Sinds het koninklijk besluit van 08.06.2020, gepubliceerd in het Staatsblad van 12.06.2020, werd een tijdelijke bepaling ingevoerd, op grond waarvan restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van alcoholische dranken, tot en met 31 december 2020 onderworpen zijn aan het verlaagd tarief van 6% … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier