Archief →

Terugvordering van de in het buitenland betaalde BTW

De BTW die betaald werd, of het nu in België is of in het buitenland, is slechts terugvorderbaar door BTW-plichtigen, dat wil zeggen door personen, natuurlijke of rechtspersonen, die een beroepsactiviteit uitoefenen waarbij zij de BTW verschuldigd zijn voor de leveringen en diensten.

 

De BTW is een indirecte belasting op het verbruik, die in cascade geheven wordt zodat de financiële last uiteindelijk door de niet BTW-plichtige eindverbruiker wordt gedragen. Dat betekent dat wanneer een leverancier voor beroepsdoeleinden een levering of dienst verricht die onderworpen is aan de BTW, ten behoeve van een afnemer die zelf ook BTW-plichtig is, hij de BTW op de levering of dienst aanrekent (en aan de Staat betaalt) en dat de afnemer de BTW aan zijn leverancier betaalt, maar deze bij de Staat kan terugvorderen. En zo gaat dat verder tot de afnemer, op zijn beurt leverancier geworden, zelf een levering of dienst verricht aan of voor rekening van een eindverbruiker die niet aan de BTW onderworpen is. Bij deze laatste transactie heeft de leverancier dus BTW aangerekend en aan de Staat doorgestort, en de klant, eindverbruiker, betaalt hem de BTW en kan die niet terugvorderen.

 

Het gebeurt echter dat de leverancier in het buitenland gevestigd is (wij zullen enkel het geval nemen dat de leverancier gevestigd is in een ander lidstaat van de Europse Unie), terwijl de klant in België gevestigd is.

 

Wanneer zowel leverancier als afnemer BTW-plichtige zijn in hun respectievelijke land, heeft men een zogenaamde intracommunautaire levering (en verwerving), voor zover dat er een levering van een goed is en dat de leverancier kan aantonen dat het goed dat hij geleverd heeft weldegelijk over de grens is gegaan. In dergelijk geval doet de leverancier zijn levering zonder de BTW aan te rekenen, en de Belgische afnemer moet de Belgische BTW betalen, die hij echter kan terugvorderen aangezien hij aan de BTW onderworpen is en de levering aan hem verricht werd in het kader van zijn economische activiteit. Dat komt overeen met het principe van de neutraliteit van de BTW, behalve dan voor de eindverbruiker, zoals wij hierboven hebben uitgelegd.

 

Indien de leverancier in het buitenland gevestigd is en de afnemer in België, maar niet BTW-plichtig is (bvb. een Belg koopt tijdens zijn vakantie in Frankrijk consumptiegoederen aan in dit land), dan zal de Franse BTW worden aangerekend. De Belgische afnemer kan deze niet terugvorderen maar zal ook geen Belgische BTW moeten betalen voor deze aankoop.

 

Indien een Belgische BTW-plichtige voor beroepsdoeleinden in het buitenland aldaar aankopen doet, heeft hij het recht om de buitenlandse BTW terug te vorderen krachtens het heilige principe van de neutraliteit van de BTW. Om deze problematiek duidelijk te maken, volstaat het om het voorbeeld te nemen van de internationale wegvervoerder die zich tijdens zijn internationale verplaatsingen van brandstof gaat bevoorraden in het buitenland. De brandstofleverancier moet hem de inlandse BTW aanrekenen, maar de vervoerder kan die terugvorderen. Hiervoor moet hij niet in België stappen ondernemen, maar in het buitenland, namelijk in de Staat zelf waar hij de buitenlandse BTW betaald heeft.

 

Het gaat hier om een complexe procedure. U vindt hierover alle informatie op de Franse site, die erg goed in elkaar steekt en de BTW-plichtigen bijstaat die geconfronteerd worden met de terugvordering van de buitenlandse BTW. Het gaat om de volgende site :

http://www.eic.ccip.fr/informations/tva/tva3.htm

 

Een ander mogelijk geval : een BTW-plichtige koopt een onroerend goed in het buitenland, met toepassing van de BTW. Op basis van wat wij hierboven hebben uiteengezet, is het de buitenlandse BTW die moet betaald worden (geen vrijstelling van BTW aangezien er geen intracommunautaire levering is). Het is evenmin mogelijk om de terugbetaling te vragen van de buitenlandse BTW omdat men een Belgische BTW-plichtige is : het onroerend goed is immers in het buitenland gelegen, en indien de BTW-plichtige een beroepsactiviteit ontplooit waarbinnen dit onroerend goed is opgenomen, betekent dit dat hij over een « vaste inrichting » in het buitenland beschikt en dat hij dan ook een aanvraag moet doen in het buitenland om BTW-plichtige te worden voor dat deel van zijn activiteit dat hij in het buitenland  uitoefent. Hij kan dus geen terugbetaling vragen van de buitenlandse BTW, maar kan die wel in het buitenland terugvorderen, in het kader dan van zijn buitenlandse activiteit waarvoor hij een identificatienummer heeft aldaar.

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier