De overstromingen hebben uw boekhoudkundige documenten vernietigd: wat nu?

De overstromingen van midden juli hadden niet alleen een impact op burgers, van wie de woningen werden verwoest door het niets ontziende water. Er bevonden zich natuurlijk ook ondernemingen in de getroffen zones en het water kon dan ook al hun boekhoudkundige documenten vernietigen … Verder lezen →

Liquidatiereserve en fusie gaan niet goed samen

De liquidatiereserve werd ingevoerd door de wetgever middels artikel 184quater van het WIB/92 in 2014. Ze moest kmo's in staat stellen om het pensioen van hun zaakvoeders veilig te stellen door middel van reserves die in de vennootschap werden aangelegd, en dat tegen een aantrekkelijk heffingspercentage … Verder lezen →

De kwijtschelding van schulden in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie

Het onderwerp is niet nieuw maar zou wel weer eens bijzonder actueel kunnen worden zodra de sluitingen en steunmaatregelen in het kader van Covid-19 worden stopgezet. … De vraag luidt dus als volgt: een onderneming zit in financiële problemen en kan op geen enkele andere manier overleven dan door een reorganisatieprocedure in te dienen, … Verder lezen →

Bijzondere aanslag op geheime commissielonen en duidelijk geïdentificeerde begunstigde

Artikel 219, al.6 WIB/92 stelt dat indien het bedrag van het VAA niet is opgenomen in een door de verkrijger ingediende aangifte, de afzonderlijke aanslag ten belope van 100% niet wordt toegepast in hoofde van de vennootschap indien de verkrijger op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 … Verder lezen →

De NEDC-norm voor wagenkosten, nog niet voor dit jaar

Sinds 1 januari 2020 worden de wagenkosten vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig voor professioneel gebruik. … Voorheen werd de NEDC-norm gebruikt. … Er werd evenwel een nieuwe WLTP-norm ingevoerd op Europees niveau en het gevolg daarvan is dat de CO2-uitstoot hoger ligt onder de WLTP-norm dan volgens de NEDC-norm … Verder lezen →

Fiscaal voordeel voor inbreng in getroffen kmo's: deadline 31 augustus 2021!

Natuurlijke personen kunnen dit jaar geld inbrengen in kmo's zwaar getroffen door de corona-maatregelen, in ruil voor een belastingvermindering van 20% op de gedane inbreng. … De kmo moet een omzetverlies van minstens 30% hebben geleden tussen 2 november 2020 en 31 december 2020, in vergelijking met dezelfde periode in 2019 … Verder lezen →

Opstart van het register voor de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Het koninklijk besluit van 13 juni 2021 richt het centraal register op van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden. … Dit register zal de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden in staat te stellen ondernemingen te identificeren waarvan ze de toestand moeten onderzoeken, … Verder lezen →

Kmo: de investeringsaftrek optimaliseren

De investeringsaftrek voor kmo's in de zin van artikel 1:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is in 2020 en 2021 uitermate interessant. … Het percentage van 25% is van toepassing op vaste activa die werden verworven of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022 … Verder lezen →

Het Hof van Justitie definieert het begrip “vaste inrichting”, in de zin van de BTW richtlijn

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich op 3 juni 2021 uitgesproken inzake BTW. … T. is een vennootschap waarvan de statutaire zetel en de bedrijfsleiding zich op Jersey bevinden. Ze is actief in de sectoren onroerend goed, vermogensbeheer en wonen en huisvesting … Verder lezen →

ComptAccount is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier